S¥ CO RAINFORESTS?

Tropikalny rainforests s¹ lasy z wysoki drzewo, o¿ywiaj¹ siê klimat, i mnóstwo deszczu. W ileœ rainforests IT deszcz wiêcej od jeden cal codziennie!

Rainforests jest znajdowany w Afrykê, Azja, Australia, i Centralny i Ameryka Po³udniowy. Wielki rainforest na œwiecie jest Amazonka rainforest.

LOKALIZOWAÆ GDZIE RAINFORESTS?

Rainforests jest znajdowany w zwrotniki, region miêdzy Zwrotnik Kozioro¿ec i Zwrotnik Raka. W to region s³oñce jest bardzo silny i rozpromienia siê o tym samym wartoœci czasu codziennie wszyscy rok rozwlek³e zrobienie klimat o¿ywia siê i trzyma w stajni.Niejeden kraj nabywaj¹ rainforest. Kraje z du¿¹ dawk¹ z rainforest s¹:
 1. Brazylia
 2. Kongo, Demokratyczny Republika
 3. Peru
 4. Indonezja
 5. Kolumbia
 6. Papuas Nowy Gwinea
 7. Wenezuela
 8. Boliwia
 9. Meksyk
 10. Surinam


CO ROBI RAINFOREST?

ka¿dy rainforest jest oryginalny ale tam s¹ pewna rysy twarzy wspólny do wszyscy tropikalny rainforests.
 • okreœlenie miejsca rainforests le¿¹ w " zwrotniki "
 • deszcz rainforests otrzymuj¹ przynajmniej 80 cale deszczu za poœrednictwem roku
 • baldachim rainforests utworzyæ baldachim, który warstwowy dzia³ i liœcie przez œciœle rozdzielony rainforest drzewa. Wiêkszoœæ roœlin i zwierzêta w rainforest mieszka w baldachim. Baldachim móc podziaæ 100 stopy powy¿ej gruntu.
 • Biodiversity: rainforests nabywaj¹ wysoki poziom biologicznej rozmaitoœci albo biodiversity. Mieszkaæ Biodiversity imiê dla wszyscy rzeczy - lubi¹ roœliny, zwierzêta, i grzyby - znalaz³ w ekosystem. Uczeni wierz¹, ¿e o pó³ roœlin i zwierzêta zak³adaj¹ na ziemi' s ziemia powierzchnia mieszka w rainforests.
 • Symbiotyczny relacja miêdzy gatunki: gatunki w rainforest czêsto pracuj¹ razem. Pomagaæ symbiotyczna relacja relacja gdzie dwójka inny gatunek korzyœæ przez ka¿dy inny. Na przyk³ad niejaki roœlina wytwarzaj¹ ma³¹ obudowê budowy i cukier dla mrówek. W powrót mrówki chroni¹ roœliny od inny owad ta majowa bieda od¿ywiaæ na roœlinê wychodz¹.


CO JEST BALDACHIM?

W rainforest wiêkszoœæ roœlina i zwierzêce ¿ycie znaleŸæ na las pod³ogê tylko w pokryty obficie liœæmi œwiat zaznawaæ za baldachim. Baldachim, który nad 100 stopy powy¿ej gruntu, zapada UP z zachodziæ dzia³y i liœcie z rainforest drzewa. Uczony szacunek ten 70-90 ¿ycia w rainforest jest znajdowany w drzewa przyczynienie siê temu najbogatsze œrodowisko roœlina i zwierzêce ¿ycie. Niejedna pomyœlnoœæ-znany zwierzê zawieraj¹cy ma³pa, ¿aby, jaszczurki, ptaki, wê¿e, lenistwo, i ma³y kot jest znajdowana w baldachim.

Œrodowisko baldachimu jest bardzo inny od œrodowiska lasu pod³ogi. Podczas dnia, baldachim suszarka i gorêtszy od inny czêœæ lasu i roœliny i zwierzêta do tego stopnia mieszka tam specjalnie jest adaptowany na ca³e ¿ycie w drzewa. Na przyk³ad, poniewa¿ wartoœæ liœci w baldachim mo¿e robiæ trudny widzi wiêcej od paru stóp, niejeden baldachim zwierzêta polegaj¹ na ha³aœliwy wezwanie albo liryczny piosenki dla komunikacji. Luki miêdzy drzewa przeciêtna ten niejaki baldachim zwierzêta polecieæ, œlizga siê, albo skok przemieszczaæ siê w wierzcho³ki drzewa.

Uczeni têskni¹ interesowaæ siê przygotowywanie siê baldachimem ale przeze wysokoœæ z rainforest drzewo badanie podzia³o trudny a¿ do ostatnio. Dzisiaj tam jest specjalny u³atwienia z sznurem mosty, drabiny, i wie¿e pomagaæ uczeni odkrywaj¹ sekrety baldachimu.

Baldachim jest sprawiedliwy jeden z kilku pionowy pok³ad w rainforest. Ujêcie spojrzenie przy schemacie na lewicê widzieæ inny pok³ad (przepe³niæ, ma³y zapas, krzak pok³ad, i zalesia pod³ogê).

RAINFOREST POD£OGA

Liœcie baldachimu robi¹ grunt pok³ad z rainforest s¹ czêsto ciemny i wilgotne miejsce. Jakkolwiek, wbrew swojemu sta³emu cieniowi, rainforest pod³oga jest wa¿na czêœæ lasu ekosystem.

Las pod³oga jest gdzie rozk³adanie bierze miejsce. Rozk³adanie jest proces przez który rozk³adaæ siê lubi grzyby i mikroorganizmy wybuchaj¹ p³aczem umar³y roœlina i zwierzêta i przerabianie surowców wtórnych istotny tkanina i œrodki od¿ywczy.

Du¿o wielki rainforest zwierzêta s¹ znajdowane na las pod³ogê. Ileœ tych w³¹czaj¹ s³onie, tapir, i jaguar.

NABYWAÆ DLACZEGO RAINFORESTS TAK NIEJEDEN RODZAJ ROŒLIN I ZWIERZÊTA?

Tropikalny rainforests popieraj¹ wielki rozmaitoœæ ¿yj¹cy organizm na ziemi. Chocia¿ pokrywaj¹ mniej ni¿ 2 Ziemski powierzchni, rainforests dom bardziej od 50 roœlin i zwierzêta na ziemi. Oto niejaki przyk³ad sutoœci z rainforests:
 • rainforests 170,000 œwiata 250,000 zaznawa³ roœliny gatunki
 • Stany Zjednoczony nabywa 81 gatunki ¿ab, chwila Madagaskar, który jest mniejszy od Teksasu, móg³by nabywaæ 300 gatunki.
 • Europa nabywa 321 motyla gatunki, chwila park w rainforest Peru (rêczny Pañstwowy Park) nabywa 1300 gatunki. Rainforests nabywa obfitoœæ roœlin i zwierzêta dla nastêpuj¹cy przyczyna:
 • klimat poniewa¿ rainforests jest lokalizowany w tropikalny region, otrzymuj¹ du¿o œwiat³o s³oneczny. To œwiat³o s³oneczny jest przekszta³cane do energii przez roœliny przez proces fotosyntetyczny. Od tego czasu tam jest du¿o œwiat³o s³oneczny te œrodki tam jest du¿o energia w rainforest. Ta energia jest wzbogacana w roœlinê wegetacja, który jest jedzony przez zwierzêta. Poniewa¿ tam jest du¿o ¿ywnoœæ tam s¹ niejeden gatunek roœlin i zwierzêta.
 • baldachim baldachim budowa z rainforest œrodki tam powierza bardziej dla roœlin wyhodowaæ i zwierzêta mieszkaæ. Baldachimy oferty nowy Ÿród³o ¿ywnoœci, chroni¹ siê, i miejsca do ukrycia siê, œwiadcz¹ inny œwiat dla interakcji z miêdzy inny gatunek. Na przyk³ad tam odezwaæ siê roœliny w baldachim bromeliads, ¿e robi¹ zapas wodê w ich liœæ. Zwierzêta lubi¹ ¿aby u¿ycie te kieszeñ wody dla polowaæ i robienie zapasów ich jajko.

Jaguar


B³êkit i ¿ó³ta ara


Kameleon (jaszczurka)


Zielona papuga

Orangutan


Silverback Goryl


Trucizna strza³a ¿aba


Cassowary

G¹sienica


Zielone drzewo pyton


Ma³pa ¿aba


Metaliczny chrz¹szcz

Leœny s³oñ


Iguana


Lenistwo


Sowa motyl


RAINFOREST SSAKI

Tropikalny rainforests s¹ domowy do niejeden rodzaj ssaków.

RAINFOREST PTAKI

Tropikalny rainforests s¹ domowy do niejeden rodzaj ptaków.Rainforest Gad & Amfibia

Tropikalny rainforests s¹ domowy do niejeden rodzaj gadów i amfibie.

Rainforest ³owi ryby

Tropikalny rainforest œlini siê - zawieraj¹cy rzeka, zatoczki, jeziora, i zalewaj¹ - s¹ miejsce zamieszkania do wiêkszoœci s³odkowodnej ryby gatunków. Amazonka Basen sam nad 3000 zaznawa³a gatunków i mo¿liwie za niejeden niezidentyfikowany gatunek.

Niejednej tropikalnej ryby zatrzyma³ w s³odkowodny akwarium s¹ pierwotnie od rainforest. Ryba lubi Angelfish, neon czwórka, Dysk, i wspólny wodorost-jedzenie sum jest od tropikalny las Ameryki Po³udniowego, chwila lichwa, Gouramis, Syjamska Bójka £owi ryby (albo za³o¿yli siê), i Klown Loach jest od Azji.

Rainforest owady

Wiêkszoœæ zwierzêcy gatunek znalaz³a w rainforest jest owady. O jedynka æwieræ wszyscy zwierzêcy gatunek tego nazywa³a siê i opisa³a przez uczonych jest chrz¹szcze. Omal nie 500,000 rodzaje chrz¹szczy s¹ umiane istnieæ.

RAINFOREST ZALUDNIA

Tropikalny rainforests miejsce zamieszkania do plemienny ludzie, kto polega na ich otaczaæ dla ¿ywnoœci, schronienie, i medycyna. Dzisiaj istny nieliczny las ludzie mieszkaj¹ w tradycyjny droga wiêkszoœæ przestawiaæ przez zewnêtrzny osadnik albo podziali przymusowy zrezygnowaæ ich style ¿ycia przez rz¹dy.

Pozosta³y leœny ludzie, Amazonki wsparcia wielki populacja, mimo ¿e te ludzie zbyt, by³y œciœniête przez nowoczesny œwiat. Chwile on nieruchome u¿ycie na las dla tradycyjnego poœcigu i zgromadzenie, wiêkszoœæ Indianie amerykañscy, za te ludzie nosi nazwa, rozrastaj¹ siê wola (lubi¹ banany, maniok, i ry¿), u¿ywa zachodni dobra (lubi¹ metalowy garnek, rondle, i sprzêt), i robi¹ zwyczajny wyjazd do miast i miasta przynieœæ ¿ywnoœæ i wyroby znaleŸæ zbyt. Kot³y destylacyjny te leœny ludzie mog¹ nauczaæ nas du¿o o rainforest. Ich wiedza leczniczy roœlina u¿ywanego dla poddawania dzia³aniu choroba jest niezrównany i nabywaj¹ wielk¹ wyrozumia³oœæ ekologii Amazonki rainforest.

W Afrykê tam zaznawaæ rodzimy las mieszkañcy czasami za Pigmejki. Najwy¿szy tych ludzie, równie¿ zaznawaæ za Mbuti, rzadko przekraczaj¹ 5 stopy w wysokoœæ. Ich ma³y rozmiar umo¿liwia przemieszczaæ siê las sprawnie od wysoki ludzie.

WIELKI CYWILIZACJA W RAINFOREST

Dzisiaj wiêkszoœæ lasy mieszkañcy mieszkaj¹ w ma³e zaspokajanie albo praktykuj¹ koczowniczy poœcig i zgromadzenie. W przesz³oœæ, tropikalny rainforests i otaczaæ obszary popiera³y wielki cywilizacja lubi¹ Mayas, Inkowie, i Aztek te rozwiniêty z³o¿ony spo³ecznoœæ i robi³y wielki wk³ad do nauki.

Te wielki cywilizacja stawiæ czo³o trochê tego samych œrodowiskowy problem (nadmierny las strata, ziemia erozja, przeludnienie, brakn¹ wodny zapas) do tego stopnia my twarz dzisiaj. Dla Maya, uszkodzenie do œrodowiska móc podziaæ tak wielki równie nakazaæ ich upadek.

LECZNICZA ROŒLINA WIEDZA RODZIMY LUDZIE

Jeden z najwiêcej podniecaj¹cy obszar badania w tropikalny las jest ethnobotany który jest opracowanie jakiego zaludnia u¿ycie rodzimy roœlina przerabiaæ choroba i choroba. Leœny ludzie nabywaj¹ nieprawdopodobn¹ wiedzê leczniczy roœlina z wynagrodzeniami dla wszystkiego od uk¹szeñ wê¿a do guzów.

data niejednego nakazu narkotyków u¿y³a w zachodni œwiat by³ wyprowadzany od roœlin i 70 roœlin identyfikuje równie mianie anty-raka cechy przez Pañstwowy Rak Zak³ad jest znajdowany tylko w tropikalny rainforest.

Typowo wiedza leczniczy roœlina jest niesiona przez szamana albo " czarownik "wsi. Szaman przerabia chory czêsto podczas wypracowany ceremonie i rytua³y u¿yæ roœliny zbiera³y od otaczanie lasu.

CO WYDARZA£ SIÊ RODZIMY LUDZIE AMAZONKI?

Przede odkryciem Nowego Œwiatowego przez Krzysztof Kolumbia w 15 stulecie, ocenia³ 7-10 milion Indianie amerykañscy (termin dla Amerykañski tubylczy nacja) mieszka³ w Amerykankê rainforests, pó³ ich w Brazyliê. Wielki miasto istnia³y w Andy i Amazonka popiera³a rolniczy spo³ecznoœæ.

Przyjazd Europejek przyniesiona koñcówka rodzimy cywilizacja w Centralny i Ameryka Po³udniowy. Europejki nios³y choroby, ¿e zabija³y miliony Indianie amerykañscy i wewn¹trz 100 lata przyjazdu tych niegroŸny konkurent, indiañski populacja by³y os³abione przez 90 . Wiêkszoœæ z utrzymania siê przy ¿yciu rodzimy ludzie mieszka³y w wnêtrze lasu: b¹dŸ pcha³y siê tam przez Europejki, albo tradycyjnie mieszkanie tam w ma³y grupa.

DZIECI W RAINFOREST

Chwila obejrzeæ TV, u¿ycie Internet, albo bawi¹ siê wideo igrzyska, robiæ dzieci w rainforest du¿o tego samego rzeczy ciebie bodaj. zabawa z przyjació³mi, pomaga ich rodzina z pos³ugami, i idzie do szko³y.

Od tego czasu " rainforest dzieci " mieszkaj¹ zamykaj¹cy by natura od œredniego Amerykañskiego dziecka, ucz¹ siê rzeczy, ¿e s¹ przydatny w œrodowisko dooko³a ich. Od wczesnej staroœci niejeden dziecko ucz¹ siê jaki ³owiæ, polowanie, i zbieraj¹ tkaniny i ¿ywnoœæ od lasu. Zamiast iœæ do placu zabaw albo centrum handlowy dla uciechy, dzieci w miejsca lubi Amazonka wydaje wiêkszoœæ ich czasu na wolnym powietrzu bawienie siê w las i w rzeki i strumienie.

S¥ DLACZEGO RAINFORESTS WA¯NY?

Rainforests jest wa¿ny do globalnego ekosystem. Rainforests:
 • œwiadcz¹ miejsce zamieszkania do niejeden roœlina i zwierzêta
 • pomoc stabilizuje klimat œwiat
 • chroni¹ przeciw powodzi, posucha, i erozja
 • s¹ Ÿród³o dla medycyny i ¿ywnoœæ
 • wsparcie plemienny ludzie i
 • odwiedziæ s¹ interesuj¹ce miejsce


RAINFORESTS POMOC STABILIZUJE KLIMAT

Rainforests pomoc stabilizuje klimat œwiat przez absorbowaæ dwutlenek wêgla od atmosfery. Nadmiar dwutlenek wêgla w atmosferê wierzyæ przyczyniæ siê do klimatowi zmieniaæ przez globalny o¿ywienie siê. Dlatego rainforests nabywa wa¿ny w zaadresowaæ globalny o¿ywienie siê.

Rainforests równie¿ pozuje miejscowej pogodzie warunki przez powo³anie do ¿ycia ulewê i uspokajanie temperatury.

RAINFORESTS ŒWIADCZY MIEJSCE ZAMIESZKANIA DLA ROŒLIN I DZIEWICZOŒÆ

W³¹czaæ Rainforests miejsce zamieszkania do wielkiego numeru roœliny œwiata i zwierzêta gatunki, du¿o narazi³ gatunki. Za lasy jest œcinany, niejeden gatunek s¹ przes¹dzani wygaœniêcie. Ileœ rainforest gatunki móc prze¿yæ tylko w ich przyrodzone œrodowisko. Zoo móc ratowaæ wszyscy zwierzêta.

RAINFORESTS POMOC UTRZYMUJE WODNY CYKL

Rainforests pomoc utrzymuje wodny cykl. Wed³ug U.S. Geologiczny Przygl¹da Siê, "wodny cykl, równie¿ zaznawaæ za hydrologic cykl, opisuje ci¹g³y ruch wody na, powy¿ej, i poni¿ej powierzchni ziemia."

Rola z rainforests w wodny cykl dodaæ woda do atmosfery przez proces z parowanie (gdzie zwolniæ wodê od ich liœæ podczas fotosyntetyczny). Ta wilgoæ przyczynia siê do tworu z obsypuje chmury, który r¹czka wodne zaplecze na rainforest. W Amazonkê, 50-80 wilgoci resztek w ekosystem wodny cykl.

Kiedy lasy jest œcinany, mniej wilgoæ jest idzie w atmosferê i ulewy spadki i czasami prowadz¹ do posuchy.

RAINFORESTS OS£ABIA EROZJÊ

Korzenie z rainforest drzewa i wegetacja pomagaj¹ kotwicy ziemia. Kiedy drzewa s¹ œcinane tam nie wolno d³ugo byle co chroniæ grunt i ziemie szybko s¹ myte daleko z obsypuj¹. Procesowego prania daleko ziemi s¹ umiane za erozjê.

Za ziemiê jest myty puszek w rzeki IT powód problemy dla ryby i zaludniaj¹. Ryba cierpi poniewa¿ œlini siê staje siê zachmurzy³a siê, chwile ludzie nabywaj¹ fatyga ¿eglowanie drogi wodny, ¿e jest p³ytszy przeze powiêkszon¹ wartoœæ brud w wodê. Tymczasem rolnicy marnuj¹ szczyty czyli wa¿ny dla rozroœniêcia siê wola.

DLACZEGO JEST NISZCZONY RAINFORESTS?

Rokrocznie obszar z rainforest rozmiar Nowego Swetra jest œcinany i niszczy³. Roœliny i zwierzêta do tego stopnia u¿y³y mieszkaæ w te las b¹dŸ matryca albo musieæ znaleŸæ nowy las odezwaæ siê ich miejsce zamieszkania. Dlaczego jest niszczony rainforests?

ludzie jest g³ówny powód z rainforest zniszczenie albo ogo³acanie z lasów. ludzie œcina rainforests dla niejeden przyczyna, w³¹czaæ:
 • drewno dla oba drewna i drewno dla robiæ ognie
 • rolnictwo dla oba ma³y i wielki zagroda
 • ziemia dla biedny rolnik, kto nabywaæ gdziekolwiek inaczej mieszkaæ
 • pasienie siê ziemiê dla byd³a i
 • drogowa budowa


wyciêcie I DREWNO ¿niwa W RAINFOREST

Jeden wiod¹cy powód z rainforest zniszczenie jest wyciêcie. Niejeden typ drewna u¿ywanego dla mebli, wyk³adzina pod³ogowa, i budowa s¹ po ¿niwach od tropikalny las w Afrykê, Azja, i Ameryka Po³udniowy. Przez nabyæ pewny drewniany produkt, ludzie w powierzaj¹ lubi¹ Stany Zjednoczony bezpoœrednio przyczyniaj¹ siê do zniszczenia z rainforests.

Chwila wyciêcie móc byæ wykonana w sposób, ¿e os³abia uszkodzenie do œrodowiska, wiêkszoœæ wyciêcie w rainforest jest bardzo destrukcyjny. Wielki drzewo s¹ œcinane i wlok³a przez las, chwila dojazdy otwarte UP odleg³y las obszary do rolnictwa przez biedny rolnik. W Afrykê wyciêcie pracownicy czêsto polegaj¹ na " bushmeat " dla bia³ka. polowanie dziewiczoœæ lubi goryle, jeleñ, i szympansy dla ¿ywnoœci.

Badanie znalaz³o, ¿e numer gatunków znalezionego w zapisany w dzienniku okrêtowym rainforest du¿o poni¿a od numeru jest znajdowane w nietkniêty g³ówny rainforest. Du¿o rainforest zwierzêta móc prze¿yæ w zmienione œrodowisko.

Miejscowy ludzie czêsto polegaj¹ na ¿niwa drewno dla rainforests dla ognia drewno i zbudowaæ tkaniny. W przesz³y taki praktyka szczególnie uszkadzaæ ekosystem. Jakkolwiek, dzisiaj w obszary z wielki ludzki populacja, przewiewny numer z zaludnia pobieranie drewno od obszaru rainforest niezmiernie uszkadzaæ. Na przyk³ad lasy dooko³a obozów dla uchodŸców w Centralny Afryka (Rwanda i Kongo) praktycznie by³y pozbawiane wszyscy drzewa w niejaki obszar.

ROLNICTWO W RAINFOREST

Rokrocznie tysi¹ce mil z rainforest jest niszczony dla rolniczego u¿ycia. Dwójka g³ówny grupa odpowiedzialny dla nawracania rainforest w gospodarstwo rolny jest biedny rolnik i korporacje,

Biedny rolnik w niejeden czêœæ œwiata polegaj¹ na rozrachunek rainforest od¿ywiaæ ich rodzina. Bez dostêpu poprawiaæ rolniczy ziemia, te zaludniaj¹ u¿ycie napada-i-potok do jasny skrawek lasu dla krótki-mewa okres czasu. Typowo, zagroda oclony ziemia dla pary lat przede ziemi¹ s¹ wyczerpywani œrodki od¿ywczy i musieæ poruszyæ na do nowego skrawka lasu.

Rolniczy spó³ka rozrachunek bardziej rainforest ni¿ kiedykolwiek przedtem, szczególnie w Amazonkê gdzie wielki traktaty z rainforest s¹ przekszta³ci³y w sojê zagrody. Niejaki fachowiec wierz¹ tej Amerykê Po³udniowy pewnego dnia bêd¹ nabywaæ obszar gospodarstwa rolnego tych rywal tego Amerykañskiego Œrodkowego Zachodu. Du¿o tego gospodarstwa rolnego kaprysu przychodz¹ przy wydatku Amazonki rainforest.

BYD£O W RAINFOREST

rozrachunek dla byd³a pasza jest wiod¹cy powód z ogo³acanie z lasów w Amazonkê i Brazylia teraz wytwarza wiêcej wo³owiny ni¿ kiedykolwiek przedtem. Oprócz tego hodowla byd³o dla ¿ywnoœci, niejeden w³aœciciel ziemskie u¿ycie byd³o powiêkszaæ ich ziemia dzier¿awy. Przez po prostu umieszczanie byd³o na obszar leœn¹ ziemiê, w³aœciciele ziemski móc zyskaæ posiadanie prawa do tej ziemi.

DROGOWA BUDOWA W RAINFOREST

Droga i magistrala budowa w rainforest otworzyæ UP wielki obszar dla rozwoju. W Brazyliê, robiæ transakcje-Amazoñski magistrala wynika³ w zniszczenie ogromny obszar leœny przez biedny kolonista, drwale, i ziemia spekulanci. W Afrykê, wyciêcie drogi daæ dostêpowi k³usownicy, kto polowanie endagered dziewiczoœæ równie " bushmeat " albo miêso sprzeda³o do miasta mieszkañcy.

ROLA UBÓSTWA W ogo³acanie z lasów


ogo³acanie z lasów w Brazyliê
Ubóstwo bawi siê wiêksz¹ rolê w ogo³acanie z lasów. Œwiata rainforests jest znajdowany w biedny obszar na planetê. Ludzie, kto mieszkaj¹ w i doko³a rainforests polegaj¹ na te ekosystemy dla ich prze¿ytku. zbiera owoc i drewno, polowanie dziewiczoœæ postawiæ miêso na stó³, i jest wp³acane przez spó³ki, ¿e wymuszaj¹ na œrodkach zaradczy leœny ziemia.

Wiêkszoœæ wiejski biedny nigdy opcje do tego stopnia w Zachodni kraje ujêcie dla przyznaæ. Te ludzie prawie nigdy nabywaj¹ wybór chodziæ do uczelni albo staj¹ siê doktora, fabryczny pracownik, albo sekretarz. musi mieszkaæ w oddali ziemiê, ¿e otacza ich i korzystaj¹ z cokolwiek œrodki zaradczy móc znaleŸæ. Ich ubóstwo kosztuje ca³y œwiat przez stratê tropikalnego rainforests i dziewiczoœæ. Bez œwiadczyæ dla tych ludzie rainforests móc ratowaæ.

JAK móc RATOWAÆ RAINFORESTS?

Rainforests zanika bardzo szybko. Dobry wieœæ s¹ do tego stopnia tam du¿o ludzie, kto bieda ratowaæ rainforests. Z³y wieœæ ratuj¹ rainforests byæ ³atwy. IT kaprys ujêcie wysi³ki niejeden ludzie roboczego razem ¿eby zapewnia rainforests i ich dziewiczoœæ prze¿yæ dla twoich dziecko doceniæ i cieszyæ siê.

Niejaki krok dla ratowania rainforests i, na szersz¹ skalê, ekosystemy dooko³a œwiata s¹ do ogniska na " DRZEWA ":
 • Nauczaj¹ drudzy o wa¿koœci œrodowiska i jak mog¹ pomagaæ ratuj¹ rainforests.
 • Przywracaj¹ uszkadza³ ekosystemy przez uprawianie drzewa na ziemiê gdzie zalesia by³ œcinany.
 • Zachêcaj¹ ludzi mieszkaæ niejako, ¿e kaleczyæ œrodowisko
 • Ustalaj¹ parki chroniæ rainforests i dziewiczoœæ
 • Wsparcie spó³ka ten dzia³a w drogi, ¿e pomniejsza uszkodzenie do œrodowiska


ZBAWCZY RAINFORESTS TRANZYTOWA EDUKACJA

Edukacja jest krytyczna czêœæ zbawczego œwiata rainforests. Ludzie musz¹ widzieæ piêkno i wnioskuj¹ wa¿koœæ tych las wiêc bêd¹ chcieæ chroniæ ich. Œrodowiskowa edukacja powinna zdarzaæ siê oba w zachodni kraj lubi¹ Stany Zjednoczony i w kraje, ¿e nabywaj¹ rainforest lubi¹ Boliwiê i Madagaskar.

W Stany Zjednoczony, zaludniaj¹ potrzebê wnioskowaæ ich rola w stratê z rainforests. Na przyk³ad, nabyæ pewny produkt lubi¹ mahoñ przyczynia siê do œcinaæ z rainforests w inny kraj. Je¿eli za Amerykanki dok³adamy starañ, ¿eby dowiaduj¹ siê œrodowisko mo¿emy wnioskowaæ co marnujemy równie rainforest zanika. mo¿e robiæ równie¿ decyzje nabyæ produkty i wsparcie spó³ki i organizacje ta pomoc rainforest.

W rainforest kraje miejscowy ludzie czasami zaznawaæ czemu lasy s¹ wa¿ny. Tranzytowy edukacyjny program te ludzie mog¹ nauczyæ siê te las œwiadcz¹ kluczowy us³uga (lubi¹ czyœciutk¹ wodê) i znaleŸæ miejsce zamieszkania do roœlin i zwierzêta nigdzie inaczej na œwiecie. Nieliczny dziecko w miejsce lubi¹ Madagaskar zaznaje te lemur znaleŸæ w Amerykê. jest ca³kiem szczêœliwy gdy ucz¹ siê tym lemur tylko napêdowy w Madagaskar.

ODBUDOWUJ¥ I PRZYWRACAJ¥ RAINFORESTS

W spróbowaæ chroniæ rainforests przywróciæ s¹ w potrzebie obejrzeæ równie¿ przy jakich uszkodzony las mo¿e do zdrowia. Chwila niemo¿liwy przesadzaæ rainforest, trochê rainforests mo¿e odzyskiwaæ po podziali œcinaæ - szczególnie je¿eli nabywaj¹ niejak¹ pomoc przez uprawianie drzewa. W niejaki przypadek równie¿ mo¿liwy u¿yæ ogo³oci³ z lasów ziemie dla wzbogacony forma rolnictwa tak mog¹ œwiadczyæ ¿ywnoœæ dla zaludnia mieszkanie tu¿. Kiedy te ludzie nabywaj¹ ¿ywnoœæ bêd¹ w potrzebie œcinaæ leœny do roœliny wola.

Jedynka obiecaæ obszar badawczy spojrzenie przy staro¿ytny spo³ecznoœæ, ¿e mieszka³a w Amazonkê rainforest przede przyjazdem Europejkami w 15 stulecie. Widaæ te populacja zdo³ali wzbogaciæ rainforest ziemiê, który zazwyczaj ca³kiem biedny, u¿ywa wêgiel drzewny i zwierzêcy koœæ. Przez udoskonaliæ ziemiê jakoœæ, wielki obszar Amazonki, ¿e u¿yæ ogo³oci³ z lasów móc do wsparcia rolnictwo. Ten móg³ pomagaæ os³abia presjê na rainforest obszary dla rolniczej ziemi. Dalszy, " ziemia udawanie " ziemia równie nosi nazwa, móc byæ u¿yta do pomocy walczy globalny o¿ywienie siê od absorbuje dwutlenek wêgla, wa¿ny cieplarniany gaz.

ZACHÊCA LUDZI MIESZKAÆ W DROGI, ¯E ROBI KALECZYÆ ŒRODOWISKO

Kluczowa czêœæ ratowaæ rainforests i œrodowisko jest zachêcaæ wszyscy ludzi mieszkaæ w drogi, ¿e krzywdzi mniej do œwiata dooko³a ich. Kierowaæ paliwem efektywny samochód, konserwowaæ wodê, wy³¹czyæ œwiat³a gdy jesteœ w potrzebie ich, i proces odzysku materia³ów wtórnych jest wszyscy drogi, ¿e ty i twoja rodzina móc os³abiæ twojemu wp³yw na œrodowisko.

Móc co robiæ do pomocy œrodowisko?

W rainforest kraje niejeden uczony i organizacje pracuj¹ do pomocy miejscowy ludzie mieszkaj¹ w drogi ten powód mniej uszkodzenie do œrodowiska. Niejaki ludzie wezwanie ten pomys³ " do podtrzymania rozwój." do podtrzymania rozwój nabywa bramkê ulepszania ¿ycia ludzi chwili naraz chroniæ œrodowisko. Bez ulepszania zarobek ludzi ¿yj¹cego w i doko³a rainforests jest bardzo trudny chroniæ parki i dziewiczoœæ. Konserwacja musieæ podziaæ w interes miejscowy ludzie robiæ parki praca.

USTALAJ¥ PARKI, ¯E CHRONI¥ RAINFORESTS I DZIEWICZOŒÆ

Powo³anie do ¿ycia chroni³ obszary lubi¹ narodowy park s¹ wielka droga ratowaæ rainforests i inny ekosystemy. Chroniony obszar s¹ po³o¿enia, który otrzymuj¹ ochronê przeze ich œrodowiskowy albo kulturalna wartoœæ. Ogólnie chroniony obszar zdo³aæ przez rz¹dy i u¿ywaj¹ park obie¿yœwiaty i gwardie wyegzekwowaæ regu³y parku i chroniæ przeciw nielegalnej dzia³alnoœci lubi¹ poœcig i œcinaæ drzewa.

Dzisiaj parki chroni¹ niejednego wiêkszoœci œwiata narazi³y gatunki. Zwierzêta lubi¹ chinska z³ota moneta zawieraj¹ca 1 uncjê czystego z³ota=100 yuan jest znajdowany tylko w chroniony obszar.

Parki s¹ udany gdy nabywaj¹ wsparcie miejscowy ludzie ¿yj¹cego w i dooko³a chronionego obszaru. Je¿eli miejscowy ludzie nabywaj¹ interes w park oni majowa forma " wspólnota zegarek, " który chroni park od nielegalny wyciêcie i dziewiczoœæ uprawiaæ k³usownictwo.

Efektywna droga chroniæ rainforests zwin¹æ tubylczy ludzie w park kierownictwo. Tubylczy ludzie zaznaj¹ wiêcej o lesie ni¿ ktokolwiek i nabywaj¹ interes w zagwarantowaæ za produktywny ekosystem, ¿e œwiadczy ich ¿ywnoœæ, schronienie, i czyœciutka woda. Badanie znalaz³o, ¿e w niejaki przypadek, " tubylczy zapas mog³yby " chroniæ faktycznie rainforest poprawiaj¹ od " narodowy " park " w Amazonkê.

Parki mog¹ pomagaæ równie¿ ekonomii w rainforest kraje przez przyci¹gaæ obcy turysta, kto wp³acaj¹ wejœcie op³aty, najem miejscowy wildneress prowadzi, i nabyæ miejscowy rêkodzie³o lubi¹ kosze, koszulki z krótkim rêkawem, i ozdobiony paciorkami bransoletki.

WSPARCIE SPÓ£KA TEN DON'T KALECZY£ ŒRODOWISKO

Dzisiaj tam dotyczyæ niejeden spó³ka o œrodowisku. Te spó³ka spodziewaj¹ siê dróg os³abiæ ich wp³yw na œwiat dooko³a go tranzytowego procesu odzysku materia³ów wtórnych, u¿yæ mniej energiê, i popieranie konserwacja wysi³ki w inny kraj. Je¿eli konsumenci lubi¹ i twoje rodzic popierasz tym spó³ka przez nabyæ ich produkt i us³ugi wtedy œrodowisko kaprys niech podziej¹ lepszy w oddali.

Jaki wynaleŸæ je¿eli spó³ki s¹ eco-przyjacielski

ECOTOURISM

Ecotourism œrodowiskowo odpowiedzialna podró¿ cieszyæ siê i doceniæ natura i kulturalny doœwiadczenie. Ecotourism powinien nabywaæ przygnêbiony wp³yw na œrodowisko i powinien przyczyniæ siê do dobrobytu miejscowy ludzie.CO PRZY MIEJSCU ZAMIESZKANIA mo¿e POMAGAÆ ŒRODOWISKU

Tam s¹ kilku rzeczy mo¿esz robiæ przy miejscu zamieszkania pomagaæ os³abiaj¹ twojemu wp³yw na œrodowisko.
 • Wy³¹czyæ œwiat³a gdy jesteœ w potrzebie ich. Kiedy bia³y cebula potok na zewn¹trz odk³adaj¹ im z energiê-efficent cebulki
 • nie ja³owa woda.
 • przerabianie surowców wtórnych
 • Zachêcaj¹ twoim rodzic kierowaæ paliwo-efektywny samochód i przegrzewaæ ich dom.
 • Chcieæ Don't twoje zwierzê niech idzie kiedy ich jakikolwiek bardziej. Przedtem nabyæ ulubieniec niech podzieje pewny, ¿e ty jesteœ gotowy zaopiekowaæ siê to. Mianie ulubieniec jest odpowiedzialnoœæ.


Rzeczy mo¿esz robiæ do pomocy ratuj¹ rainforests:
 • Don't nabyæ produkty robi³y od dziewiczoœci skóry
 • By³ zbierany Don't nabyæ egzotyczny ulubieniec do tego stopnia od dzikiego. mo¿e pytaæ ulubieñca sklepy czy chwytaæ zwierzêta " dziki- " albo " pojmany hodowa³." " pojmany rozmno¿ony " zwierzê jest bardziej przyjacielski dla œrodowiska
 • Nabyæ przerobione surowce wtórne papier.
 • Pochodz¹ zaznajesz Don't nabyæ drewniany produkt od Indonezji, Malezja, Brazylia, albo Afryka je¿eli nie eco-przyjacielski najlepiej zaopatrzony. Dobra droga umieæ je¿eli drewno jest rainforest -skarbiec jest je¿eli nabywa " poœwiadczenie etykieta." przyk³ad poœwiadczenia nakleja etykietka " FSC-jest poœwiadczany " który œrodki drewno pochodzi do podtrzymania poskromiony las.
 • Uczy siê bardziej o rainforests i roœliny i zwierzêta, ¿e mieszka w ich. Mówi twoim przyjaciel i rodzice dlaczego rainforests s¹ wa¿ny.
PRAWNICZY

Zgadzaj¹ siê do u¿ycia tego dokumentu za darmo dystrybucyjny przez druk albo inaczej w ten sposób jest dawany, œwiadczy³, ¿e mongabay.com jest wiara za Ÿród³o.

Mongabay.com celuje do podwy¿ki interes w dziewiczoœæ i wildlands promowaæ œwiadomoœæ œrodowiskowy emisja. Je¿eli nie inaczej sprecyzowa³, wszyscy zawartoœæ na umiejscowienie jest pisana przez retoryka szef s³u¿by domowej.

Angielska wersja umiejscowienia jest dostêpny.
©2007 Rhett Butler