ne ARE RAINFORESTS?

tropikal rainforests are orman ile uzun boylu aðaç, sýcak iklim, ve lots -in yaðmur. içinde biraz rainforests o saðanak daha --dan bir inç her gün!

Rainforests are kurmak içinde Afrika, Asya, Avustralya, ve merkezi ve güney Amerika. belgili tanýmlýk büyük rainforest içinde belgili tanýmlýk dünya bkz. be belgili tanýmlýk þaþýrtmak rainforest.

nereye ARE RAINFORESTS yerini öðrenmek?

Rainforests are kurmak içinde belgili tanýmlýk tropikal, belgili tanýmlýk bölge arada belgili tanýmlýk tropikal -in Oðlak burcu ve tropikal -in Yengeç Burcu. içinde bu bölge belgili tanýmlýk güneþ bkz. be çok güçlü ve parlamak hakkýnda ayni miktar -in zaman her gün tüm yýl uzun yapým belgili tanýmlýk iklim sýcak ve ahýr.adl ülke -si olmak rainforest. belgili tanýmlýk ülke ile belgili tanýmlýk büyük miktar -in rainforest are:
 1. mangal
 2. Congo, demokratik cumhuriyet
 3. Peru
 4. Indonesia
 5. Colombia
 6. Papua yeni eskiden þiling þimdi
 7. Venezuela
 8. Bolivia
 9. Mexico
 10. Suriname


ne geçici A RAINFOREST?

her rainforest bkz. be yegane ama var kesin þekil ortak -e doðru tüm tropikal rainforests.
 • yer rainforests yatmak içinde belgili tanýmlýk "tropikal"
 • yaðýþ miktarý rainforests almak hiç olmazsa 80 inç -in yaðmur -de yýl
 • gölgelik rainforests -si olmak a gölgelik hangi bkz. be belgili tanýmlýk tabaka -in dal ve ayrýlmak forma yanýnda yakýndan yer rainforest aðaç. en -in belgili tanýmlýk bitki ve hayvan içinde belgili tanýmlýk rainforest yaþamak içinde belgili tanýmlýk gölgelik. belgili tanýmlýk gölgelik -ebilmek var olmak 100 feet yukarýda belgili tanýmlýk yer.
 • Biodiversity: rainforests -si olmak a yüksek yüzey -in biyolojik farklýlýk ya da biodiversity. Biodiversity bkz. be belgili tanýmlýk ad için tüm canlý eþya - beðenmek bitki, hayvan, ve fungi - kurmak içinde an ecosystem. bilgin inanmak adl. þu hakkýnda yarý -in belgili tanýmlýk bitki ve hayvan kurmak üstünde yerküre toprak yüzey yaþamak içinde rainforests.
 • Symbiotic akrabalýk arada tür: tür içinde belgili tanýmlýk rainforest sýk sýk iþ biraraya. A symbiotic akrabalýk bkz. be a akrabalýk nereye iki farklý tür yarar yanýnda yemek servisi her diðer. meselâ biraz bitki üretmek küçük barýnak yapý ve þeker için ants. mukabilinde belgili tanýmlýk ants korumak belgili tanýmlýk bitki --dan diðer haþarat adl. þu -ebilmek istemek -e doðru beslemek üstünde belgili tanýmlýk bitki ayrýlmak.


ne bkz. be belgili tanýmlýk gölgelik?

içinde belgili tanýmlýk rainforest en bitki ve hayvan hayat bkz. be deðil kurmak üstünde belgili tanýmlýk orman döþeme ama içinde belgili tanýmlýk yaprak dünya malum ayný derecede belgili tanýmlýk gölgelik. belgili tanýmlýk gölgelik, hangi -ebilmek var olmak yere 100 feet yukarýda belgili tanýmlýk yer, bkz. be -den yapýlmýþ yukarýya -in belgili tanýmlýk overlapping dal ve ayrýlmak -in rainforest aðaç. bilgin deðer biçmek adl. þu 70-90% -in hayat içinde belgili tanýmlýk rainforest bkz. be kurmak içinde belgili tanýmlýk aðaç yapým bu belgili tanýmlýk zengin oturmaya elveriþli için bitki ve hayvan hayat. adl su kuyusu-malum hayvan dahil maymun, kurbaða, keler, kuþ, yýlan, üþeniklik, ve küçük cats are kurmak içinde belgili tanýmlýk gölgelik.

belgili tanýmlýk çevre -in belgili tanýmlýk gölgelik bkz. be çok farklý --dan belgili tanýmlýk çevre -in belgili tanýmlýk orman döþeme. sýrasýnda belgili tanýmlýk gün, belgili tanýmlýk gölgelik bkz. be bkz. dryer ve hotter --dan diðer taksimat -in belgili tanýmlýk orman ve belgili tanýmlýk bitki ve hayvan adl. þu yaþamak var özellikle uyarlamak müebbet içinde belgili tanýmlýk aðaç. meselâ, çünkü belgili tanýmlýk miktar -in ayrýlmak içinde belgili tanýmlýk gölgelik -ebilmek yapmak o zor -e doðru görmek daha --dan birkaç feet, adl gölgelik hayvan itimat yüksek sesli seslenmek ya da lirik þiir þarký için iletiþim. Gaps arada aðaç pinti adl. þu biraz gölgelik hayvan sinek, kaymak, ya da sýçramak -e doðru hareket ettirmek hakkýnda içinde belgili tanýmlýk treetops.

bilgin -si olmak uzun be alâkalý ile mütalaa belgili tanýmlýk gölgelik ama hasebiyle belgili tanýmlýk yükseklik -in rainforest aðaç araþtýrma bkz. have be zor -e kadar geçende. bugün var özel kolaylaþtýrmak ile ip köprü, el merdiveni, ve kule -e doðru yardým etmek bilgin keþfetmek belgili tanýmlýk gizli -in belgili tanýmlýk gölgelik.

belgili tanýmlýk gölgelik bkz. be adil bir -in birkaç dikey tabaka içinde belgili tanýmlýk rainforest. almak a bakmak belgili tanýmlýk diyagram üstünde belgili tanýmlýk sol -e doðru görmek öteki tabaka (belgili tanýmlýk overstory, understory, funda tabaka, ve orman döþeme).

belgili tanýmlýk RAINFOREST döþeme

belgili tanýmlýk ayrýlmak -in belgili tanýmlýk gölgelik geçici belgili tanýmlýk yer tabaka -in belgili tanýmlýk rainforest bkz. be sýk sýk a karanlýk ve nemli yer. her nasýl, -e raðmen onun direþimli gölgelendirmek, belgili tanýmlýk rainforest döþeme bkz. be an önemli bölüm -in belgili tanýmlýk orman ecosystem.

belgili tanýmlýk orman döþeme bkz. be nereye decomposition almak yer. Decomposition bkz. be belgili tanýmlýk oluþum yanýnda hangi decomposers beðenmek fungi ve microorganisms bozulmak ölü bitki ve hayvan ve yeniden iþleyip kullaný gerekli levazým ve besleyici.

adl -in belgili tanýmlýk büyük rainforest hayvan are kurmak üstünde belgili tanýmlýk orman döþeme. biraz -in bunlar katmak fil, belgili tanýmlýk tapir, ve belgili tanýmlýk jaguar.

niçin yapmak RAINFORESTS -si olmak öylesine adl tür -in bitki ve hayvan?

tropikal rainforests çekmek belgili tanýmlýk azamî farklýlýk -in canlý organisms üstünde yerküre. -e karþýn onlar örtmek be. daha az --dan 2% -in yerküre yüzey, rainforests ev daha --dan 50% -in bitki ve hayvan üstünde yerküre. burada are biraz örnek -in belgili tanýmlýk zenginlik -in rainforests:
 • rainforests -si olmak 170,000 -in belgili tanýmlýk dünya 250,000 malum bitki tür
 • belgili tanýmlýk birleþik Amerika bkz. have 81 tür -in kurbaða, süre Madagascar hangi bkz. be asgarî --dan Texas, -ebilmek -si olmak 300 tür.
 • garp bkz. have 321 kelebek tür, süre a park içinde belgili tanýmlýk rainforest -in Peru (elle yapýlan ulusal park) bkz. have 1300 tür. Rainforests -si olmak an bolluk -in bitki ve hayvan için ertesi gün neden:
 • iklim çünkü rainforests are yerini öðrenmek içinde tropikal bölge, onlar almak biraz çok -in güneþ ýþýðý. bu güneþ ýþýðý bkz. be deðiþtirmek -e doðru enerji yanýnda bitki -den geçerek belgili tanýmlýk oluþum -in photosynthesis. ondan beri var biraz çok -in güneþ ýþýðý adl. þu vasýta var biraz çok -in enerji içinde belgili tanýmlýk rainforest. bu enerji bkz. be stok içinde bitki bitki örtüsü hangi bkz. be eaten yanýnda hayvan. çünkü var biraz çok -in yiyecek var adl tür -in bitki ve hayvan.
 • gölgelik belgili tanýmlýk gölgelik yapý -in belgili tanýmlýk rainforest vasýta var daha yer için bitki -e doðru büyümek ve hayvan -e doðru yaþamak. belgili tanýmlýk gölgelik teklif etmek yeni kaynak -in yiyecek, sýðýnak, ve dayak yer, saðlamak baþka dünya için etkileþim ile arada farklý tür. meselâ var bitki içinde belgili tanýmlýk gölgelik seslenmek bromeliads adl. þu stok su içinde onlarýn ayrýlmak. hayvan beðenmek kurbaða kullanma bunlar cep -in su için av ve laying onlarýn eggs.

Jaguar


mavi ve sarý renk macaw


bukalemun (keler)


yeþil papaðan

Orangutan


Silverback goril


zehir ok kurbaða


Cassowary

týrtýl


yeþil aðaç piton yýlaný


maymun kurbaða


madenî þahmerdan

orman fil


Iguana


üþeniklik


baykuþ kelebek


RAINFOREST memeliler

tropikal rainforests are ev -e doðru adl tür -in memeliler.

RAINFOREST kuþ

tropikal rainforests are ev -e doðru adl tür -in kuþ.Rainforest sürüngen & hem suda hem karada yaþayabilen hayvan

tropikal rainforests are ev -e doðru adl tür -in sürüngen ve hem suda hem karada yaþayabilen hayvan.

Rainforest balýk

tropikal rainforest sular - dahil nehir, inanç, göl, ve swamps - are belgili tanýmlýk ev -e doðru belgili tanýmlýk çoðunluk -in freshwater balýk tür. belgili tanýmlýk þaþýrtmak leðen tek baþýna bkz. have yere 3000 malum tür ve belki misli kimliði belirlenememiþ tür.

adl -in belgili tanýmlýk tropikal balýk kept içinde freshwater akvaryum are orijinal --dan belgili tanýmlýk rainforest. balýk beðenmek Angelfish, neon tetras, disk, ve ortak algae-eating catfish are --dan belgili tanýmlýk tropikal orman -in güney Amerika, süre Danimarkalý, Gouramis, Siamese savaþmak balýk (ya da daha iyi), ve belgili tanýmlýk palyaço Loach are --dan Asya.

Rainforest haþarat

en -in belgili tanýmlýk hayvan tür kurmak içinde belgili tanýmlýk rainforest are haþarat. hakkýnda bir çeyrek -in tüm hayvan tür adl. þu -si olmak be adli ve tanýmlamak yanýnda bilgin are þahmerdan. âdeta 500,000 tür -in þahmerdan are malum -e doðru var olmak.

RAINFOREST insanlar

tropikal rainforests are ev -e doðru kabile insanlar kim itimat onlarýn muhit için yiyecek, sýðýnak, ve ilaç. bugün çok az orman insanlar yaþamak içinde geleneksel alýþkanlýklar; en -si olmak be kayýk yanýnda dýþ -de koloniler kurmak ya da -si olmak be zorunlu -e doðru vazgeçmek onlarýn lifestyles yanýnda yönetme.

-in belgili tanýmlýk artýk orman insanlar, belgili tanýmlýk þaþýrtmak çekmek belgili tanýmlýk büyük nüfus, -se bile bunlar insanlar çok, -si olmak be çarpma yanýnda belgili tanýmlýk Rumca dünya. süre onlar hareketsiz kullanma üstünde belgili tanýmlýk orman için geleneksel av ve toplanmak, en Amerindians, ayný derecede bunlar insanlar are seslenmek, büyümek ekin (beðenmek muz, manya, ve pirinç), kullanma batý mamul ât (beðenmek metal pots, pans, ve utensils), ve yapmak düzgün çelme takmak -e doðru siyahilerin yaþadýðý yer ve vatandaþ -e doðru getirmek yiyecek ve mal -e doðru çarþý. hareketsiz bunlar orman insanlar -ebilmek öðretmek bizi biraz çok hakkýnda belgili tanýmlýk rainforest. onlarýn vukuf ilaç bitki kullanýlmýþ için risale hastalýk bkz. be unmatched ve onlar -si olmak a büyük basiret -in belgili tanýmlýk çevrebilim -in belgili tanýmlýk þaþýrtmak rainforest.

içinde Afrika var yerli orman oturmak bazen malum ayný derecede pygmies. belgili tanýmlýk uzun boylu -in bunlar insanlar, da malum ayný derecede belgili tanýmlýk Mbuti, nadiren aþmak 5 feet içinde yükseklik. onlarýn küçük büyüklük olanaklý kýlmak onlarý -e doðru hareket ettirmek hakkýnda belgili tanýmlýk orman daha iyi çalýþan --dan uzun boylu insanlar.

büyük uygarlýk içinde belgili tanýmlýk RAINFOREST

bugün en orman oturmak yaþamak içinde küçük yeni küçük yerleþim alaný ya da pratik göçebe av ve toplanmak. içinde mazi, tropikal rainforests ve muhit alan taraftar büyük uygarlýk beðenmek belgili tanýmlýk Mayas, Incas, ve Aztecs adl. þu geliþmiþ birçok parçadan oluþmuþ toplum ve -den yapýlmýþ büyük kalýtým -e doðru bilim.

bunlar büyük uygarlýk yüz biraz öðür çevre problem (aþýr orman kaybetme, toprak aþýnma, overpopulation, susuzluk levazým) adl. þu biz yüz bugün. için belgili tanýmlýk Maya, belgili tanýmlýk zarar -e doðru belgili tanýmlýk çevre -ebilmek -si olmak be öylesine büyük ayný derecede -e doðru neden onlarýn düþüþ.

ilaç bitki vukuf yerli insanlar

bir -in belgili tanýmlýk en heyecanlandýrýcý alan -in araþtýrma içinde tropikal orman bkz. be ethnobotany hangi bkz. be belgili tanýmlýk çalýþma -in nasýl insanlar kullanma yerli bitki -e doðru muamele etmek hastalýk ve hastalýk. orman insanlar -si olmak an inanýlmaz vukuf ilaç bitki ile saðaltýcý için her þey --dan yýlan ýsýrmak -e doðru tümör.

-e doðru tarih adl -in belgili tanýmlýk buyruk ilaç kullanýlmýþ içinde belgili tanýmlýk batý dünya -si olmak be müþtak --dan bitki ve 70% -in belgili tanýmlýk bitki identified ayný derecede having anti-Yengeç Burcu tipik yanýnda belgili tanýmlýk bizi ulusal Yengeç Burcu enstitü are kurmak biricik içinde belgili tanýmlýk tropikal rainforest.

tipik vukuf ilaç bitki bkz. be araba yanýnda belgili tanýmlýk sayrýmsak ya da "ilaç adam" -in a köy. belgili tanýmlýk sayrýmsak muamele etmek belgili tanýmlýk hasta sýk sýk sýrasýnda ayrýntýlý teþrifat ve dinsel törene iliþkin istimal bitki toplanmak --dan belgili tanýmlýk muhit orman.

ne olmak -e doðru belgili tanýmlýk yerli insanlar -in belgili tanýmlýk þaþýrtmak?

önce belgili tanýmlýk keþif -in belgili tanýmlýk yeni dünya yanýnda Christopher Colombus içinde belgili tanýmlýk 15th yüzyýl, an deðer biçmek 7-10 milyon Amerindians (belgili tanýmlýk dönem için Amerikalý yerli insanlar) yaþamak içinde Amerikalý rainforests, yarý -in onlarý içinde mangal. büyük vatandaþ varlýk içinde belgili tanýmlýk Andes ve belgili tanýmlýk þaþýrtmak taraftar ziraî toplum.

belgili tanýmlýk vusul -in Frenk brought belgili tanýmlýk son -in belgili tanýmlýk yerli uygarlýk içinde merkezi ve güney Amerika. Frenk araba hastalýk adl. þu maktul milyon -in Amerindians ve zarfýnda 100 yýl -in belgili tanýmlýk vusul -in bunlar dýþ, Amerindian nüfus was azaltmak yanýnda 90%. en -in belgili tanýmlýk kalým yerli insanlar yaþamak içinde belgili tanýmlýk iç -in belgili tanýmlýk orman: ikisinden biri sýkýþýk orada yanýnda belgili tanýmlýk Frenk, ya da geleneksel canlý orada içinde asgarî topluluk.

KIDS içinde belgili tanýmlýk RAINFOREST

süre onlar sakin seyretmek TV, kullanma belgili tanýmlýk enterne, ya da oyun video spor, kids içinde belgili tanýmlýk rainforest yapmak adl öðür eþya sen büyük olasýlýkla yapmak. onlar oyun ile sokulgan, yardým etmek onlarýn bildik ile tel, ve gitgidmek okul.

ondan beri "rainforest kids" yaþamak kapatmak -e doðru tabiat --dan belgili tanýmlýk ortalama Amerikalý çocuk, onlar öðrenmek eþya adl. þu are yardým etmek içinde belgili tanýmlýk çevre çevrede onlarý. --dan an erken yaþ adl çocuk öðrenmek nasýl -e doðru balýk, avlamak, ve toplamak levazým ve yiyecek --dan belgili tanýmlýk orman. yerine gidiþ -e doðru a çocuklarýn oyun alaný ya da a alýþveriþ mall için oyunculuk, çocuk içinde yer beðenmek belgili tanýmlýk þaþýrtmak harcamak en -in onlarýn zaman açýk havada iskambil içinde belgili tanýmlýk orman ve içinde nehir ve akarsu.

niçin ARE RAINFORESTS önemli?

Rainforests are önemli -e doðru belgili tanýmlýk geniþ çaplý ecosystem. Rainforests:
 • saðlamak a ev -e doðru adl bitki ve hayvan;
 • yardým etmek saðlamlýk belgili tanýmlýk dünya iklim;
 • korumak -e karþý su basmasý, kuraklýk, ve aþýnma;
 • are a kaynak için ilaç ve yiyecek;
 • çekmek kabile insanlar; ve
 • are an ilginç yer -e doðru ziyaret etmek


RAINFORESTS yardým etmek saðlamlýk iklim

Rainforests yardým etmek saðlamlýk belgili tanýmlýk dünya iklim yanýnda emmek karbon dioxide --dan belgili tanýmlýk atmofer. aþýrý karbon dioxide içinde belgili tanýmlýk atmofer bkz. be inanmak -e doðru katkýda bulunmak -e doðru iklim deðiþmek -den geçerek geniþ çaplý sýcak. bu yüzden rainforests -si olmak an önemli içinde hitap geniþ çaplý sýcak.

Rainforests da tesir etmek yerel hava durum yanýnda yaratýcý yaðýþ miktarý ve ýlýmlýlýk sýcaklýk derecesi.

RAINFORESTS saðlamak A ev için bitki ve yabani hayvanlar ve bitkiler

Rainforests are ev -e doðru a büyük sayý -in belgili tanýmlýk dünya bitki ve hayvan tür, dahil adl endangered tür. ayný derecede orman are kýsmak, adl tür are kýyamet günü -e doðru inkýraz. biraz rainforest tür -ebilmek biricik hayatta kalmak içinde onlarýn doðaya özgü oturmaya elveriþli. Zoos bkz. can kurtarmak tüm hayvan.

RAINFORESTS yardým etmek paraca desteklemek belgili tanýmlýk su devir

Rainforests yardým etmek paraca desteklemek belgili tanýmlýk su devir. gör belgili tanýmlýk U.S. jeolog bakmak, "belgili tanýmlýk su devir, da malum ayný derecede belgili tanýmlýk hydrologic devir, tanýmlamak belgili tanýmlýk sürekli hareket -in su üstünde, yukarýda, ve aþaðý belgili tanýmlýk yüzey -in belgili tanýmlýk yerküre"

belgili tanýmlýk rol -in rainforests içinde belgili tanýmlýk su devir bkz. be -e doðru eklemek su -e doðru belgili tanýmlýk atmofer -den geçerek belgili tanýmlýk oluþum -in transpiration (nereye onlar serbest býrakmak su --dan onlarýn ayrýlmak sýrasýnda photosynthesis). bu nem katkýda bulunmak -e doðru belgili tanýmlýk oluþum -in yaðmur bulut hangi serbest býrakmak belgili tanýmlýk su sýrt üstünde belgili tanýmlýk rainforest. içinde belgili tanýmlýk þaþýrtmak, 50-80% -in nem artýk içinde belgili tanýmlýk ecosystem's su devir.

ne zaman belgili tanýmlýk orman are kýsmak, be. daha az nem bkz. be goes içine belgili tanýmlýk atmofer ve yaðýþ miktarý geri çevirmek ve bazen götürmek -e doðru kuraklýk.

RAINFORESTS azaltmak aþýnma

belgili tanýmlýk kök -in rainforest aðaç ve bitki örtüsü yardým etmek gemi demiri belgili tanýmlýk toprak. ne zaman aðaç are kýsmak var gayri bir þey -e doðru korumak belgili tanýmlýk yer ve toprak are çabucak yýkamak uzaða ile yaðmur. belgili tanýmlýk oluþum -in çamaþýr uzaða -in toprak bkz. be malum ayný derecede aþýnma.

ayný derecede toprak bkz. be yýkamak aþaðý içine nehir o neden problem için balýk ve insanlar. balýk ýstýrap çekmek çünkü su olmak bulut, süre insanlar -si olmak üzmek deniz ya da uçak yolculuðu su çarký adl. þu are sýð hasebiyle belgili tanýmlýk artmak miktar -in kir içinde belgili tanýmlýk su. bu arada çiftçi kaybetmek topsoil yani önemli için büyümek ekin.

niçin ARE RAINFORESTS varlýk bozuk?

her yýl an alan -in rainforest belgili tanýmlýk büyüklük -in yeni kazak bkz. be kýsmak ve bozuk. belgili tanýmlýk bitki ve hayvan adl. þu kullanýlmýþ -e doðru yaþamak içinde bunlar orman ikisinden biri ölmek ya da -meli bulmak a yeni orman -e doðru seslenmek onlarýn ev. niçin are rainforests varlýk bozuk?

insana iliþkin are belgili tanýmlýk ana boru neden -in rainforest yýkma ya da deforestation. insana iliþkin are kupür aþaðý rainforests için adl neden, dahil:
 • odun için her ikisi kereste ve odun için yapým ateþ;
 • tarým için her ikisi küçük ve büyük çiftlik;
 • toprak için yoksul çiftçi kim sakin -si olmak her bir yerde baþka -e doðru yaþamak;
 • çayýrlanmak toprak için büyükbaþ hayvan; ve
 • yol yapýlýþ


LOGGING ve kereste hasat içinde belgili tanýmlýk RAINFOREST

bir -in belgili tanýmlýk götürmek neden -in rainforest yýkma bkz. be logging. adl tip -in odun kullanýlmýþ için mobilya, döþeme, ve yapýlýþ are hasat --dan tropikal orman içinde Afrika, Asya, ve güney Amerika. yanýnda alýþ kesin odun ürün, insanlar içinde yer beðenmek belgili tanýmlýk birleþik Amerika are doðrudan doðruya kalýtým -e doðru belgili tanýmlýk yýkma -in rainforests.

süre logging -ebilmek var olmak araba dýþarý içinde a tarz adl. þu azaltmak zarar -e doðru belgili tanýmlýk çevre, en logging içinde belgili tanýmlýk rainforest bkz. be çok yýkýcý. büyük aðaç are kýsmak ve çekme -den geçerek belgili tanýmlýk orman, süre giriþ yol kenarý açýk yukarýya uzak orman alan -e doðru tarým yanýnda yoksul çiftçi. içinde Afrika logging amele sýk sýk itimat "bushmeat" için protein. onlar avlamak yabani hayvanlar ve bitkiler beðenmek goril, geyik, ve chimpanzees için yiyecek.

araþtýrma bkz. have kurmak adl. þu belgili tanýmlýk sayý -in tür kurmak içinde logged rainforest bkz. be çok alt --dan belgili tanýmlýk sayý kurmak içinde bakir baþ rainforest. adl rainforest hayvan bkz. can hayatta kalmak içinde belgili tanýmlýk deðiþik çevre.

yerel insanlar sýk sýk itimat hasat odun için rainforests için ateþ odun ve yapý levazým. içinde mazi öyle pratik were deðil özellikle zarar -e doðru belgili tanýmlýk ecosystem. her nasýl, bugün içinde alan ile büyük insana iliþkin nüfus, belgili tanýmlýk katýksýz sayý -in insanlar toplama odun --dan an alan rainforest -ebilmek var olmak son derece zarar. meselâ belgili tanýmlýk orman çevrede belgili tanýmlýk mülteci kamp içinde merkezi Afrika (Rwanda ve Congo) were hemen hemen soymak -in tüm aðaç içinde biraz alan.

tarým içinde belgili tanýmlýk RAINFOREST

her yýl bin -in üzerinde mil iþareti olan taþ -in rainforest are bozuk için ziraî kullanma. belgili tanýmlýk iki ana boru topluluk -den sorumlu için konvertibýl rainforest içine farmland are yoksul çiftçi ve dernek,

yoksul çiftçi içinde adl taksimat -in belgili tanýmlýk dünya itimat takas rainforest -e doðru beslemek onlarýn bildik. ezelî giriþ -e doðru daha iyi ziraî emlâk, bunlar insanlar kullanma kesmek-ve-yanmak -e doðru açýk yamalý -in orman için kýsa-tern dönem -in zaman. tipik, onlar çiftlik belgili tanýmlýk açýk toprak için a birleþtirmek -in yýl önce belgili tanýmlýk toprak bkz. be bitap -in besleyici ve onlar -meli hareket ettirmek üstünde -e doðru yeni yama -in orman.

ziraî arkadaþ are takas daha rainforest --dan herhangi bir zamanda önce, özellikle içinde belgili tanýmlýk þaþýrtmak nereye büyük arazi -in rainforest are varlýk deðiþtirmek içine soybean çiftlik. biraz uzman inanmak adl. þu güney Amerika -ecek biraz -si olmak an alan -in farmland adl. þu rakip adl. þu -in belgili tanýmlýk Amerikalý yarý yolda. çok -in bu farmland -ecek gelmek vasýl belgili tanýmlýk harcama -in belgili tanýmlýk þaþýrtmak rainforest.

büyükbaþ hayvan içinde belgili tanýmlýk RAINFOREST

takas için büyükbaþ hayvan otlak bkz. be belgili tanýmlýk götürmek neden -in deforestation içinde belgili tanýmlýk þaþýrtmak ve mangal þimdi üretmek daha sýðýr eti --dan herhangi bir zamanda önce. maada kaldýrmak büyükbaþ hayvan için yiyecek, adl landowners kullanma büyükbaþ hayvan -e doðru geniþlemek onlarýn toprak holdings. yanýnda sade bir þekilde duvar ilaný büyükbaþ hayvan üstünde an alan -in orman toprak, landowners -ebilmek kazanç mülkiyet doðru -e doðru adl. þu toprak.

yol yapýlýþ içinde belgili tanýmlýk RAINFOREST

yol ve þose yapýlýþ içinde belgili tanýmlýk rainforest açýk yukarýya büyük alan için geliþme. içinde mangal, belgili tanýmlýk Trans-Amazonian þose -den sonuçlanmak içinde belgili tanýmlýk yýkma -in iri alan -in orman yanýnda yoksul sömürgeyle ilgili, loggers, ve toprak kuramsal olarak düþünmek. içinde Afrika, logging yol kenarý vermek giriþ -e doðru kýrýp kaynar suda piþirmek kim avlamak endagered yabani hayvanlar ve bitkiler ayný derecede "bushmeat" ya da et lehimlemek -e doðru kent oturmak.

belgili tanýmlýk rol -in yoksulluk içinde DEFORESTATION


Deforestation içinde mangal
yoksulluk oyun a daha büyük rol içinde deforestation. belgili tanýmlýk dünya rainforests are kurmak içinde belgili tanýmlýk yoksul alan üstünde belgili tanýmlýk seyyare. belgili tanýmlýk insanlar kim yaþamak içinde ve çevrede rainforests itimat bunlar ecosystems için onlarýn kalým. onlar toplamak meyve ve odun, avlamak yabani hayvanlar ve bitkiler -e doðru koymak et üstünde belgili tanýmlýk masa, ve are ödenmiþ yanýnda arkadaþ adl. þu hulâsa kaynak --dan orman emlâk.

en kýrsal yoksul asla -si olmak belgili tanýmlýk seçme hakký adl. þu biz içinde batý ülke almak için vermek. bunlar insanlar hemen hemen asla -si olmak a seçme -e doðru gitgidmek yüksekokul ya da olmak a doktor, imalâthane amele, ya da yazman. onlar -meli yaþamak uzakta belgili tanýmlýk toprak adl. þu kuþatmak onlarý ve faydalanmak her türlü kaynak onlar -ebilmek bulmak. onlarýn yoksulluk fiyat belgili tanýmlýk bütün dünya -den geçerek belgili tanýmlýk kaybetme -in belgili tanýmlýk tropikal rainforests ve yabani hayvanlar ve bitkiler. ezelî -mek þartýyla için bunlar insanlar rainforests bkz. can kurtar.

nasýl -ebilmek biz kurtarmak RAINFORESTS?

Rainforests are gözden kaybolmak çok çabucak. iyi haber bkz. be adl. þu var biraz çok -in insanlar kim istemek -e doðru kurtarmak rainforests. belgili tanýmlýk kötü haber bkz. be koruma rainforests bkz. be deðil gidiþ -e doðru var olmak basit. o -ecek almak belgili tanýmlýk mesai -in adl insanlar çalýþma biraraya için kesinleþtirmek rainforests ve onlarýn yabani hayvanlar ve bitkiler -ecek hayatta kalmak için senin çocuk -e doðru takdir etmek ve zevk almak.

biraz merdiven için koruma rainforests ve, üstünde a geniþ terazi gözü, ecosystems çevrede belgili tanýmlýk dünya bkz. be -e doðru odak üstünde "aðaç":
 • öðretmek diðer hakkýnda belgili tanýmlýk önem -in belgili tanýmlýk çevre ve nasýl onlar -ebilmek yardým etmek kurtarmak rainforests.
 • dinlenme zarar ecosystems yanýnda bitki aðaç üstünde toprak nereye orman -si olmak be kýsmak.
 • yüreklendirmek insanlar -e doðru yaþamak içinde a yol adl. þu doesn't acýtmak belgili tanýmlýk çevre
 • kurmak park -e doðru korumak rainforests ve yabani hayvanlar ve bitkiler
 • çekmek arkadaþ adl. þu iþletmek içinde alýþkanlýklar adl. þu en aza indirgemek zarar -e doðru belgili tanýmlýk çevre


koruma RAINFORESTS -den geçerek öðrenim

öðrenim bkz. be a kusur bulan bölüm -in koruma belgili tanýmlýk dünya rainforests. insanlar -meli görmek belgili tanýmlýk güzellik ve anlamak belgili tanýmlýk önem -in bunlar orman öylesine onlar -ecek istemek -e doðru korumak onlarý. çevre öðrenim -meli vuku bulmak her ikisi içinde batý ülke beðenmek belgili tanýmlýk birleþik Amerika ve içinde ülke adl. þu -si olmak rainforest beðenmek Bolivia ve Madagascar.

içinde belgili tanýmlýk birleþik Amerika, insanlar lüzum -e doðru anlamak onlarýn rol içinde belgili tanýmlýk kaybetme -in rainforests. meselâ, alýþ kesin ürün beðenmek mahun katkýda bulunmak -e doðru belgili tanýmlýk kupür aþaðý -in rainforests içinde diðer ülke. eðer biz ayný derecede Amerikalý yapmak an güç -e doðru öðrenmek hakkýnda belgili tanýmlýk çevre biz -ebilmek anlamak ne we're losing ayný derecede rainforest gözden kaybolmak. biz -ebilmek da yapmak karar -e doðru satýn almak ürün ve çekmek arkadaþ ve örgüt adl. þu yardým etmek belgili tanýmlýk rainforest.

içinde rainforest ülke yerel insanlar bazen yapmak deðil bilmek niçin orman are önemli. -den geçerek öðrenim bilgisayar programý bunlar insanlar -ebilmek öðrenmek adl. þu orman saðlamak anahtar hizmet (beðenmek temiz su) ve are ev -e doðru bitki ve hayvan kurmak hiçbir yerde baþka içinde belgili tanýmlýk dünya. az çocuk içinde a yer beðenmek Madagascar bilmek adl. þu lemurs are deðil kurmak içinde Amerika. onlar are tamamen mutlu ne zaman onlar öðrenmek adl. þu lemurs biricik yaþamak içinde Madagascar.

yararlý duruma getirmek ve dinlenme RAINFORESTS

içinde trying -e doðru korumak rainforests biz lüzum -e doðru da bakmak nasýl zarar orman -ebilmek var olmak brought sýrt -e doðru saðlýk. süre o bkz. be imkansýz -e doðru eski yerine koymak a rainforest, biraz rainforests -ebilmek yeniden elde etmek -den sonra onlar -si olmak be kýsmak - özellikle eðer onlar -si olmak biraz yardým etmek -den geçerek belgili tanýmlýk bitki -in aðaç. içinde biraz hal o bkz. be da olanaklý -e doðru kullanma deforested emlâk için geliþtirmek biçim -in tarým öylesine onlar -ebilmek saðlamak yiyecek için insanlar canlý yakýn. ne zaman bunlar insanlar -si olmak yiyecek onlar -ecek deðil lüzum -e doðru kýsmak daha orman -e doðru bitki ekin.

bir umut verici alan -in araþtýrma iyi görünüm vasýl çok eski toplum adl. þu yaþamak içinde belgili tanýmlýk þaþýrtmak rainforest önce belgili tanýmlýk vusul -in Frenk içinde belgili tanýmlýk 15th yüzyýl. kolaylýkla görülür bunlar nüfus were güçlü -e doðru enrich belgili tanýmlýk rainforest toprak, hangi bkz. be olaðan tamamen yoksul, istimal mangal kömürü ve hayvan kemik. yanýnda irticalen söylemek toprak nitelik, büyük alan -in belgili tanýmlýk þaþýrtmak adl. þu -si olmak be deforested -ebil var olmak kullanýlmýþ -e doðru çekmek tarým. bu -ebil yardým etmek azaltmak basýnç üstünde rainforest alan için ziraî toprak. daha fazla, belgili tanýmlýk "sýra evler rol" toprak ayný derecede it's seslenmek, -ebil var olmak kullanýlmýþ -e doðru yardým etmek savaþmak geniþ çaplý sýcak ondan beri o emmek karbon dioxide, an önemli limonluk gaz.

yüreklendirmek insanlar -e doðru yaþamak içinde alýþkanlýklar adl. þu yapmak deðil acýtmak belgili tanýmlýk çevre

A anahtar bölüm -e doðru koruma rainforests ve belgili tanýmlýk çevre bkz. be yüreklendirmek tüm insanlar -e doðru yaþamak içinde alýþkanlýklar adl. þu yapmak be. daha az zarar -e doðru belgili tanýmlýk dünya çevrede onlarý. sevk yakýt iyi çalýþan cars, conserving su, dönme uzakta ýþýk ne zaman sen sakin lüzum onlarý, ve yeniden iþleyip kullaný are tüm alýþkanlýklar adl. þu sen ve senin aile -ebilmek azaltmak senin çarpma üstünde belgili tanýmlýk çevre.

ne -ebilmek I yapmak -e doðru yardým etmek belgili tanýmlýk çevre?

içinde rainforest ülke adl bilgin ve örgüt are çalýþma -e doðru yardým etmek yerel insanlar yaþamak içinde alýþkanlýklar adl. þu neden be. daha az zarar -e doðru belgili tanýmlýk çevre. biraz insanlar seslenmek bu düþünce "sustainable geliþme" Sustainable geliþme bkz. have a amaç -in irticalen söylemek belgili tanýmlýk çiftlik hayvanlarý -in insanlar süre vasýl ayni zaman muhafaza belgili tanýmlýk çevre. ezelî irticalen söylemek belgili tanýmlýk geçim -in insanlar canlý içinde ve çevrede rainforests o bkz. be çok zor -e doðru korumak park ve yabani hayvanlar ve bitkiler. koruma -meli var olmak içinde belgili tanýmlýk ilgi -in yerel insanlar -e doðru yapmak park iþ.

kurmak park adl. þu korumak RAINFORESTS ve yabani hayvanlar ve bitkiler

yaratýcý mahfuz alan beðenmek ulusal park are a büyük yol -e doðru kurtarmak rainforests ve diðer ecosystems. mahfuz alan are yer hangi almak muhafaza hasebiyle onlarýn çevre ya da kültürel deðer. ekseriya mahfuz alan are yönetmek yanýnda yönetme ve kullanma park sýra ve nöbet -e doðru zorlamak belgili tanýmlýk kural -in belgili tanýmlýk park ve korumak -e karþý yasadýþý hareket beðenmek av ve belgili tanýmlýk kupür aþaðý -in aðaç.

bugün park korumak adl -in belgili tanýmlýk dünya en endangered tür. hayvan beðenmek Pandas are kurmak biricik içinde mahfuz alan.

park are en muvaffakiyetli ne zaman onlar -si olmak belgili tanýmlýk çekmek -in yerel insanlar canlý içinde ve çevrede belgili tanýmlýk mahfuz alan. eðer yerel insanlar -si olmak an ilgi içinde belgili tanýmlýk park onlar -ebilmek biçim a "halk seyretmek" hangi korumak belgili tanýmlýk park --dan yasadýþý logging ve yabani hayvanlar ve bitkiler kýrýp kaynar suda piþirmek.

An etkili yol -e doðru korumak rainforests bkz. be -e doðru karýþtýrmak yerli insanlar içinde park yönetim. yerli insanlar bilmek daha hakkýnda belgili tanýmlýk orman --dan kimse ve -si olmak an ilgi içinde koruyucu þey o ayný derecede a mahsuldar ecosystem adl. þu saðlamak onlarý yiyecek, sýðýnak, ve temiz su. araþtýrma bkz. have kurmak adl. þu içinde biraz hal, "yerli ayýrmak" -ebilmek gerçek korumak rainforest daha iyi --dan "ulusal "park" içinde belgili tanýmlýk þaþýrtmak.

park -ebilmek da yardým etmek belgili tanýmlýk ekonomi içinde rainforest ülke yanýnda cazibe yabancý turist kim ödemek giriþ yeri fees, kiralamak yerel wildneress kýlavuz, ve satýn almak yerel el becerisi beðenmek sepet, t-gömlek, ve tespih tanesi bilezik.

çekmek arkadaþ adl. þu sakin acýtmak belgili tanýmlýk çevre

bugün var adl arkadaþ ilgili hakkýnda belgili tanýmlýk çevre. bunlar arkadaþ ara alýþkanlýklar -e doðru azaltmak onlarýn çarpma üstünde belgili tanýmlýk dünya çevrede onlarý -den geçerek yeniden iþleyip kullaný, istimal be. daha az enerji, ve çekmek koruma mesai içinde diðer ülke. eðer tüketici beðenmek sen ve senin ebeveyn çekmek bunlar arkadaþ yanýnda alýþ onlarýn ürün ve hizmet o zaman belgili tanýmlýk çevre -ecek var olmak daha iyi uzakta.

nasýl -e doðru bulmak dýþarý eðer arkadaþ are eco-dostça

ECOTOURISM

Ecotourism bkz. be environmentally -den sorumlu seyahat etmek -e doðru zevk almak ve takdir etmek tabiat ve kültürel deneyim. Ecotourism -meli -si olmak alçak çarpma üstünde belgili tanýmlýk çevre ve -meli katkýda bulunmak -e doðru belgili tanýmlýk su kuyusu-varlýk -in yerel insanlar.ne sen yapmak -ebilmek vasýl ev -e doðru yardým etmek belgili tanýmlýk çevre

var birkaç eþya sen -ebilmek yapmak vasýl ev -e doðru yardým etmek azaltmak senin çarpma üstünde belgili tanýmlýk çevre.
 • sapýlmak ýþýk ne zaman sen sakin lüzum onlarý. ne zaman ýþýk çiçek soðaný yanmak dýþarý eski yerine koymak onlarý ile enerji-efficent çiçek soðaný
 • yapmak deðil israf su.
 • yeniden iþleyip kullaný
 • yüreklendirmek senin ebeveyn -e doðru götürmek yakýt-iyi çalýþan cars ve deðil -e doðru kafasýnýn üstünde onlarýn ev.
 • sakin izin vermek senin hayvan gitmek ne zaman sen sakin istemek onlarý birisi daha. önce alýþ a evde beslenen hayvan var olmak emin adl. þu sen are anýk muhafaza o. Having a evde beslenen hayvan bkz. be a sorumluluk.


eþya sen -ebilmek yapmak -e doðru yardým etmek kurtarmak rainforests:
 • sakin satýn almak ürün -den yapýlmýþ --dan yabani hayvanlar ve bitkiler deri
 • sakin satýn almak egzotik pets adl. þu -si olmak be kendine hakim --dan belgili tanýmlýk vahþi. sen -ebilmek sormak evde beslenen hayvan stok -ip -mediði hayvan are "vahþi-caught" ya da "esir bred." "esir bred" hayvan are daha dostça için belgili tanýmlýk çevre
 • satýn almak yeniden iþleyip kullaný kaðýt.
 • sakin satýn almak odun ürün --dan Indonesia, Malaysia, mangal, ya da Afrika -medikçe hani onlar gelmek --dan eco-dostça tedarik eden kimse. A iyi yol -e doðru bilmek eðer odun bkz. be rainforest-güvenlikte bkz. be eðer o bkz. have a "sertifika etiket" An örnek -in a sertifika etiket bkz. be "FSC-sertifika" hangi vasýta belgili tanýmlýk odun gelmek --dan sustainably yönetmek orman.
 • öðrenmek daha hakkýnda rainforests ve belgili tanýmlýk bitki ve hayvan adl. þu yaþamak içinde onlarý. söylemek senin sokulgan ve ebeveyn niçin rainforests are önemli.
yasal

muvafakat belgili tanýmlýk kullanma -in bu belge için özgür daðýtma yolu ile basmak ya da baþka türlü bkz. be burada tutkucun, saðlamak adl. þu mongabay.com bkz. be inanç ayný derecede belgili tanýmlýk kaynak.

Mongabay.com aims -e doðru kaldýrmak ilgi içinde yabani hayvanlar ve bitkiler ve wildlands süre yükselme awareness -in çevre piyasaya çýkarma. -medikçe baþka türlü özgül, tüm memnun üstünde belgili tanýmlýk yer bkz. be yazýlý yanýnda konuþma sanatý baþ kahya.

An Ýngiliz yorum -in belgili tanýmlýk yer bkz. be elde edilebilir.
©2007 Rhett Butler