HrvatskiOživljavanje i obnova kišnih šuma

U nastojanju da se zaštite kišne šume, moramo također nastojati da oštećene šume vratimo natrag u «zdravlje». Neke kišne šume se mogu oporaviti nakon što su posječene – posebno ako im se pomogne sadeći novo drveće. U nekim slučajevima je također moguće uporaviti od-šumljeno zemljište za poboljšane oblike poljoprivrede tako da se osigura hrana za ljude koji žive u blizini. Kad ti ljudi dobiju kvalitetnu hranu, neće morati sjeći više šume da bi sadili svoje usjeve.

Obećavajuće područje istraživanja usmjereno je na stara društva koja su živjela u Amazonskim kišnim šumama prije dolaska Europljana u 15. stoljeću. Očito je da su ti stanovnici bili sposobni obogaćivati šumsko tlo, koje je obično relatino siromašno, uporabom biljnog ugljena i životinjskih kostiju. Poboljšavanjem kvalitete tla, velika područja Amazone na kojima su nestale šume, mogu biti uporabljena za kvalitetnu poljoprivredu. To će smanjiti pritisak na šumska područja u želji da se naprave nova poljoprivredna zemljišta. Nadalje, siromašna tla («terra preta») mogu biti uporabljenja za borbu protiv globalnog zagrijavanja jer upijaju ugljični dioksid i važne stakleničke plinove.Prijevod sa engleskog na hrvatski omogućio Dean Barić
Praöume na Hrvatskom | Copyright | Fotografije | Praöume na Engleskom | U PDF-u

©2007 Rhett Butler