Bahasa Java
Peru


KADOS PUNDI KITA SAGED NGLESTANTUNAKEN HUTAN HUJAN TROPIS?

Hutan hujan tropis ical cepet sanget. Pawartos saenipun inggih menika kathah tiyang ingkang kersa nglestantunaken hutan hujan tropis. Dene awonipun inggih menika nglestantunaken hutan hujan tropis boten gampil. Bab menika betahaken upayanipun tiyang kathah ingkang nyambut damel sesarengan minangka njagi hutan hujan tropis lan alamipun supados awet lan lare-lare kita saged ngajeni saha ngraosaken.

Sakathahing pitungkas kangge nglestantunaken hutan hujan tropis, ekosistem wonten ing bumi inggih menika manunggal dhateng "TREES":
  • Teach others about the importance of the environment and how they can help save rainforests. (Ajaraken dhateng tiyang sanes wigatosipun lingkungan lan kados pundi piyambakipun saged mbiyantu nglestantunaken hutan hujan tropis)
  • Restore damaged ecosystems by planting trees on land where forests have been cut down. (Ndandosi ekosistem ingkang risak kanthi nandur wit-witan ing wilayah ingkang wananipun sampun dipun tebangi.)
  • Encourage people to live in a way that doesn't hurt the environment (Prayogekaken tiyang-tiyang supados gesang kanthi boten ngrisak lingkungan)
  • Establish parks to protect rainforests and wildlife (Damel taman-taman ingkang saged angayomi hutan hujan tropis lan alamipun)
  • Support companies that operate in ways that minimize damage to the environment (Sengkuyung perusahaan-perusahaan ingkang tumindak netepi pranatan ingkang nyuda risakipun lingkungan)

Home | Bahasa Indonesia | Legal | English | PDF

©2008 Rhett Butler