MarathiHVAD ER REGNSKOV?

vaYaa-vana (rona fa^rosT) @yaa haoto hO ?
}YNa kiTbaMQaIya (T/a^ipkla)vaYaa-vana yaanao vanap`doSa,,jahMa ]Mcao vaRxa }YNa hvaamaana AaOr baDI tadadmaoo baarISa haotI hO a kuC vaYaa-vana eosao hO jahMa raojaanaa ikmaana 1 [Mca baarISa haotI hO a

vaYaa-vana Aif`ka AiSayaa Aa^sT/oilayaa AaOr dixaNa Amairkako maQyaBaagamao idKa[- doto hO a A^maoJaa^naka vaYaa-vana duinayaaka sabasao ivaSaala vaYaa-vana hO a
Rhett A. Butler 

©2008 Rhett Butler