vaYaa-vana (rona fa^rosT) mhNajao kaya ?

vaYaa-vana (rona fa^rosT) @yaa haoto hO ?

}YNa kiTbaMQaIya T/a^ipkla vaYaa-vana mhNajao vanap`doSa jaoqao ]Mca vaRxa }YNa hvaamaana AaiNa BarpUr pa}sa Asatao. kahI vaYaa-vanao ASaI Aahot ijaqao raoja ikmaana 1 [Mca pa}sa pDtao.

vaYaa-vanao hI Aif`ka , AiSayaa , Aa^sT/oilayaa AaiNa dixaNa Amaoirkocyaa maQyaBaagaat AaZLtat.

A^maoJaa^na vaYaa-vana ho jagaatIla savaa-t maaozo vaYaa-vana Aaho.

 

002 : vaYaa-vanao kuzo kuzo Aahot ∆


Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler