MarathivaYaa-vanao kuzo kuzo Aahot ?

vaYaa-vanao hI ]YNa kiTbaMQaat (T/a^ipk)Aqaa-t makrvaR Anaok doSaMamaQyao vaYaa-vanao AaZLtat.kahI doSaMat far maaozI vaYaa-vanao Aahot to doSa puZo idlyaap`maaNao Aahot.
1. ba`aiJala
2. kMagaao …Domaa^Ë^iTk irpiblak
3. po$
4. [MDaonaoiSayaa
5. kaolaMibayaa
6. papuAa nyaUiganaI
7. vhonaoJauelaa
8. baaoilaivayaa
9. maoi@sakao
10.saurInaama
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler