Marathi
Le forêt humide


CPpr (k^naa^pI) mhNajao kaya ?

vaYaa-vanaat bahutok vanaspit AaiNa p`aiNajaIvana ho jaMgalaacyaa jamaInaIvar naahI tr varcyaa pNa-rajaIt AaZLto.yaa pNa-rajaIcyaa jagaalaaca AapNa CPpr mhNatao.ho CPpr jamIanaIpasaUna 100 fuTMapoxaa jaast ]McaIvar AsaU Sakto , AaiNa to vaRxaMacyaa ekmaokavar psarNaa-yaa fMaVa va panao yaMacao banalaolao Asato.Saas~&Macaa Asaa AMdaja Aaho kI vaYaa-vanaatIla 70 – 90 % jaIvana ho vaRxaMavarca AaZLto.yaamauLo vaYaa-vana ho vanaspit AaiNa p`aNaIjaIvanaacao samaRw AaEayasqaana banato.Aaplyaalaa caMagalao maahIt Asalaolao ik%yaok p`aNaI – maakDo,baoDUk,sarDo, pxaI,sap-,slaa^qa AaiNa lahana maMajaro [.- ho yaa CPprat AaZLtat. yaa CPpratIla pyaa-varNa ho jaMgalaacyaa jamaInaIcyaa pyaa-varNaapoxaa far vaogaLo Asato.idvasaa jaMgalaacyaa [tr BaagaMapoxaa CPpr ho jaast garma va kaorDo Asato , AaiNa yaoqao rhaNaaro p`aNaI va vanasptI ho ivaSaoYa%vaanao yaoqaIla jaIvanaaSaI saravalaolao Asatat.]dahrNaaqa- CPpratIla panaMacyaa ivapulatomauLo toqao kahI fuTMacyaa plaIkDcao naIT idsaU Sakt naahI , AaiNa CPprat rhaNaaro p`aNaI saMpka-saazI ]cca svaratIla haka Aqavaa BaavapUNa- gaaNaI yaavar AvalaMbaUna Asatat.

JaaDMamaQaIla AMtrMamauLo kahI CPprvaasaI p`aNaI vaRxaMacyaa maaqyaava$na [kDo itkDo ifrNyaasaazI ]Dtat , trMgat jaatat ikMvaa ]DI maartat. Saas~&Manaa yaa CPpracaa AByaasa krNyaamaQyao pUvaI-pasaUna rsa Aahoca pNa vaYaa-vanaacyaa ]McaImauLo saMSaaoQana AataAatapya-Mt AvaGaD haoto. Aaja daorIcao pUla,iSaDI,manaaoro ASaa ivaSaoYa sauivaQaMamauLo Saas~& yaa CPpracyaa gauiptMacao saMSaaoQana k$ Saktat.

CPpr ha vaYaa-vanaatIla Anaok qarMapOkI ek qar Asatao.Davyaa baajaUcaI AakRtI pha mhNajao [tr qarhI idsatIla (varcaa majalaa,Kalacaa majalaa,JauDupMacaa qar AaiNa jaMgala jamaIna).
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler