MarathivaYaa-vanaacaI jamaIna.

CPpratIla panaMamauLo bahuQaa vaYaa-vanaatIla jamaInaIcaa Baaga ha AMQaara AaiNa dmaT haotao.satt saavalaI AsalaI trI vaYaa-vanaatIla jamaIna ha jaMgalaacyaa pyaa-varNaacaa ek mah%vaacaa Baaga zrtao.

jaMgalaacyaa jamaInaIvar pdaqa- kujaNyaacaI iËyaa haoto. yaa kujaNyaacyaa iËyaot baurSaI AaiNa saUxmajaIva yaMa saarKo ivaGaTk jaIva ho maRt vanaspit AaiNa p`aNaI yaMacao GaTk vaogaLo k$na ]pyau@t AaiNa paoYak pdaqa- puna: ]pyaaogaat AaNaUna dotat.

vaYaa-vanaatIla ik%yaok AvaaZvya p``aNaI jaMgalaacyaa jamaInaIvar AaZLtat ,yaMamaQyao hRhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler