MarathivaYaa-vanaMamaQyao Anaok p`karcao p`aNaI va vanaspit ka AaZLtat ?

}YNa kiTbaMQaatIla vaYaa-vanao pRqvaIvar BarpUr p`maaNaat AnaokivaQa sajaIvaManaa AaEaya dotat. jarI vaYaa-vanao pRqvaIcyaa pRYzBaagaacao 2 % poxaa kmaI xao~ vyaapt AsalaI trI tI pRqvaIvarIla 50 % poxaa AiQak p`aNaI va vanaspit yaManaa AaEaya dotat. vaYaa-vanao iktI samaRw Aahot yaacao daKlao pha
  1. 1.vaYaa-vanaMamaQyao jagaatIla 250000 &at vanasptI p`karMapOkI 170000 p`kar saapDtat
  2. 2.saMyau@t saMsqaanao yaoqao baoDkMacyaa 81 p`jaatI idsatat pNa maadagaaskr jao To@saasa poxaa lahana Aaho toqao saumaaro 300 p`kar Asaavaot.
  3. 3.yauraopmaQyao fulapaKrMacyaa 321 p`jaatI Aahot tr po$maQaIla vaYaa-vanaat (manaU na^Sanala pak-) 1300 p`jaatI Aahot.
vaYaa-vanaMamaQyao p`aNaI va vanasptI yaMacaI maaozI ivapulata Asato yaacaI karNao puZo idlyaap`maaNao Aahot.
  1. 1.hvaamaana : vaYaa-vanao hI }YNa kiTbaMQaat Asatat %yaamauLo %yaManaa BarpUr saUya-p`kaSa imaLtao vanasptI p`kaSapakiËyaomauLo yaa saUya-p`kaSaacao $pMatr }jao-t krtat.vaYaa-vanaat BarpUr saUya-p`kaSa ]plabQa Asatao mhNajaoca toqao BarpUr }jaa- ]plabQa haoto.hI }jaa- vaRxa va vanasptIMmaQyao saazivalaI jaato va %yaa vanasptIMnaa p`aNaI BaxaNa krtat.ASaa p`karo BarpUr Anna ]plabQa haoto mhNaUna yaa izkaNaI p`aNaI va vanaspit yaMacyaa Anaok p`jaatI AaZLtat.
  2. 2.CPpr : vaYaa-vanaatIla CPpramauLo vanasptIMnaa vaaZNyaasaazI va p`aNyaManaa jagaNyaasaazI BarpUr jaagaa ]plbQa Asato.ivaivaQa jaIva p`jaatIMcyaa prspr sahkayaa-saazI ho CPpr Anna , Aasara va lapNyaasaazI jaagaa yaMacao ek navao jagaca p`dana krto.]dahrNaaqa- ba`aomalaoD\sa\ naavaacao vaRxa yaa CPprat Aaplyaa panaMamaQyao paNaI saazvatat.baoDkasaarKo p`aNaI yaa panaMamaQaIla paNyaacaa ]pyaaoga iSakarIsaazI va AMDI GaalaNyaasaazI krtat.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler