MarathivaYaa-vanaatIla sarpTNaaro p`aNaI

}YNa kiTbaMQaatIla vaYaa-vanao Anaok p`karcyaa sarpTNaa-yaa p`aNyaManaa AaEaya dotat.

REPTILIA
AMFIBIARhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler