MarathivaYaa-vanaatIla kITk

vaYaa-vanaat AaZLNaaro bahutok p`aNaI ho kITk yaaca p`karat yaotat.Saas~&ManaI vaNa-na k$na naavao idlaolyaa p`aNyaMacyaa sava- p`jaatIMmaQalyaa inadana ek catuqaa-MSa yaa baITlasa\ Aahot,AaiNa baITlasa\cao saumaaro 500 ,000 p`kar Aist%vaat Asalaolao maahIt Aahot.

Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler