MarathivaYaa-vanaatIla laaok

}YNa kiTbaMQaatIla vaYaa-vanaat vanavaasaI laaok rhatat jao Anna Aasara va AaOYaQao yaa saazI saBaaovatalacyaa inasagaa-var AvalaMbaUna Asatat.Aaja farca qaaoDo vanya laaok parMparIk pwtInao rhatat.bahutok laaokMacyaa jaagaI baaho$na Aalaolao laaok sqaaiyak Jaalao Aahot Aqavaa laaokMacyaa sarkarManaI %yaManaa %yaMacyaa (jaunyaa) jaIvanapwtI saaoDNyaasa Baaga paDlao Aaho.

]rlaolyaa vanya laaokMapOkI jaastIt jaast laaok A^maoJaa^nacyaa AaEayaalaa Aahot trI yaa laaokMavarhI AQauinak jagaacaa pgaDa pDlaa Aahoca.ho laaok AjaUnahI parMparIk iSakarIsaazI va ek~ jamaNyaasaazI jaMgalaacaaca ]pyaaoga krtat. bahutok AmaoirMiDyana laaok – hllaI %yaManaa ho naava imaLalao Aaho – pIk kaZtat (jasao koLI,ma^inaAa^k,AaiNa tMadUL).paScaa%ya saamaana vaaprtat (jasao QaatUcaI BaMaDI,tvao AaiNa GargautI ]pkrNao),nagarManaa va SahrManaa BaoTI do}na Anna va ]pyaaogaacyaa vastU baajaarat AaNatat.trI ho jaMgalavaasaI laaok Aaplyaalaa vaYaa-vanaaba_la KUp kahI iSakvaU Saktat.AajaarMavarIla ]pcaarMasaazI AaOYaQaI vanasptIcao ]pyaaoga yaa baabatIt %yaMacyaa &anaalaa taoD naahI AaiNa %yaManaa A^maoJaa^nacyaa vaYaa-vanaacyaa jaIva - pyaa-varNa saMbaMQaMacaI ]
AiÍkot maULcao rihvaasaI Asalaolao jaMgalavaasaI laaok Aahot samaanyat: to ipgmaI mhNaUna AaoLKlao jaatat.%yaMacyaatIla savaa-t ]Mca maaNaUsa jaao mbaUTI mhNaUna AaoLKlaa jaatao tao @vaicatca 5 fuTapoxaa jaast ]Mca Asatao.%yaMacyaa lahana AakaramauLo %yaMacaI jaMgalaat ihMDNyaa ifrNyaacaI xamata ]Mca maaNasaMapoxaa jaast Asato.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler