MarathivaYaa-vanaatIla mahana saMskRtI

Aaja bahutok jaMgalavaasaI lahana vas%yaatUna rhatat ,TaoLInao iSakar krtat AaiNa ek~ jamatat.pUvaI- }YNakiTbaMQaIya vaYaa-vanaat AaiNa Baaovatalacyaa p`doSaat kahI mahana saMskRtI hao}na gaolyaa jaSaa maayaa, [nka AaiNa A^JTok jyaManaI jaiTla samaajarcanaa k$na iva&anaalaa maaozo yaaogadana idlao.

Aaja Aaplyaa puZo jyaa pyaa-varNa samasyaa Aahot %yaManaa yaa saMskRtIMnaa doKIla taoMD Vavao laagalao ( jasao kI – jaMgalaMacaI Amaap hanaI,jaimanaIcaI QaUp,Ait laaoksaM#yaa,paNyaacao duiBa-xya ).maayaa saMskRit baabat tr Asao AsaU Sakola kI pyaa-varNaacao mayaa-dobaahor nauksaana Jaalyaanao %yaMacaa ivanaaSa Jaalaa Asaavaa.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler