MarathimaULcyaa rihvaaSaMacao AaOYaQaI vanasptIM ba_lacao &ana

vaYaa-vanaMacyaa saMSaaoQanaacaa far ]
Aaja pya-nt paScaa%ya jagaat vaaprlaI jaaNaarI Anaok AaOYaQao hI vanasptIMpasaUna banavalaolaI Aahot %yaa pOkI 70 % vanasptI yaa kk-raoga raoQak gauNaQama- Asalaolyaa mhNaUna yaU.esa.na^Sanala k^nsar [insTT\yaUT kDUna maanyata p`aPt Aahot AaiNa %yaa kovaL }YNa kiTbaMQaIya vaYaa-vanaatca saapDtat.

KoDogaavaatIla vaOdU ikMvaa Samana yaalaa AaOYaQaI vanasptIMcao Kasa &ana Asato.Samana ha ]%sava ikMvaa Qaaima-k ivaiQa k$na AajaarI vya@tIvar Baaovatalacyaa jaMgalaatUna gaaoLa kolaolyaa AaOYaQaI vanasptI vaap$na [laaja krtao.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler