MarathiA^maoJaa^nacyaa AaidvaasaI laaokMacao kaya Jaalao ?

iËstaofr kaolaMbasanao 15vyaa Satkat navyaa jagaacaa SaaoQa laavalaa %yaa pUvaI- AMdajao 7 – 10 imailayana AmaoirMiDyana laaok (Amaoirkna [MiDijanasa pIplsa yaa saazI saM&a) ho AmaoirkotIla vaYaa-vanaat rhat haoto , %yaa pOkI inammao ba`aiJalamaQyao haoto.A^nDIja AaiNa A^maoJaa^nacyaa p`doSaat maaozI Sahro Aist%vaat haotI.%yaManaI SaotIp`Qaana samaajavyavasqaa svaIkarlaolaI haotI.

yauraoipyana laaokMacyaa AagamanaanaMtr maQya AaiNa dixaNa AmaoirkotIla maULcyaa saMskRtIMcaa AMt Jaalaa.yauraoipyana laaokManaI %yaMacyaa baraobar raoga AaNalao jyaa mauLo kahI dSalaxa AmaoirMiDyana laaok marNa pavalao AaiNa ho baahorcao laaok Aalyaa naMtrcyaa 100 vaYaa-t AmaoirMiDyanaMacaI saM#yaa 90% naI kmaI JaalaI.iSallak raihlaolao maULcao rihvaasaI ho jaMgalaacyaa AMtBaa-gaat rhat haoto , ek tr yauraoipyanaManaI %yaManaa itkDo Zklalao haoto ikMvaa to prMpronausaar CaoTo gaT k$na toqao rhat haoto.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler