Marathi
Indonésie


vaYaa-vanaatIla baalako

tI TIvhI phat naahIt ,[nTrnaoT vaaprt naahIt ikMvaa ivhiDAao gaoma KoLt naahIt trI kdaicat vaYaa-vanaatIla baalako tumhI krta %yaa pOkI KUpSaa gaaoYTI krtat.tI ima~Mabaraobar KoLtat ,%yaMacyaa kuTMubaalaa Garkamaat madt krtat AaiNa SaaLot jaatat.

“ vaYaa-vanaatIla baalako ” sava-saamaanya Amaoirkna baalakacyaa tulanoat inasagaa-cyaa saainnaQyaat jaast Asatat %yaamauLo tI ASaa gaaoYTI iSaktat jyaa %yaManaa %yaMacyaa Baaovatalacyaa pyaa-varNaat ]pyaaogaI Asatat.maasao pkDNao, iSakar krNao, garjaocyaa vastU va Anna jaMgalaatUna gaaoLa krNao yaa gaaoYTI barIcaSaI maulao far lahana vayaapasaUna iSaktat.majaosaazI KoLacyaa maOdanaavar Aqavaa Saa^ipMga maa^la maQyao jaaNyaa eovajaI, A^maoJaa^na saar#yaa p`doSaatIla lahana maulao %yaMacaa baraca vaoL Garabaahor jaMgalaat ,naVMavar AaiNa jalap`vaahavar KoLNyaat vyatIt krtat.


Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler