MarathivaYaa-vanao mah%vaacaI ka Aahot ?

vaYaa-vanao pRqvaIcyaa pirsaMsqaosaazI mah%vapUNa- Aahot. vaYaa-vanao hI ……
  1. 1.Anaok vanasptI AaiNa p`aNaI yaManaa AaEaya dotat.
  2. 2.jagaacao hvaamaana isqar krNyaasa madt krtat.
  3. 3.pUr, duYkaL AaiNa jaimanaIcaI QaUp yaMapasaUna bacaava krtat.
  4. 4.Anna AaiNa AaOYaQao ]plabQa krtat.
  5. 5.TaoLInao rhaNaa-yaa laaokManaa AaEaya dotat.
  6. 6.BaoT doNyaasaazI AakYa-k sqaana Aahot.

Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler