MarathivaYaa-vanao hvaamaana isqar krNyaasaazI madt krtat

vaYaa-vanao vaatavarNaatIla kaba-na Daya Aa^@saa[D SaaoYaUna Gaotat AaiNa hvaamaana isqar haoNyaasa madt krtat.vaatavarNaatIla p`maaNaapoxaa jaast kaba-na Daya Aa^@saa[D ha (glaaobala vaa^ima-Mga) pRqvaIcaI tapvaaZ k$na havaamaanaat badla haoNyaasa sahayya krtao ,Asao maanalao jaato.yaamauLo (glaaobala vaa^ima-Mga) pRqvaIcyaa tapvaaZI ba_la baaolatManaa vaYaa-vanaManaa mah%va Aaho.vaYaa-vanao hI pa}sa AaNaUna tapmaana kmaI krtat AaiNa sqaainak hvaamaanaavarsauwa pirNaama krtat.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler