MarathivaYaa-vanao vanaspit AaiNa vanyajaIva yaManaa AaEaya dotat.

vaYaa-vanao jagaatIla Anaok vanaspit AaiNa p`aNyaMacyaa p`jaatIMnaa AaEaya dotat ,yaamaQyao saMkTat Asalaolyaa Anaok p`jaatIMcaa samaavaoYa haotao.jaSaI jaMgalao taoDlaI jaatat ¸Anaok p`jaatIMnaa naYT haoNyaacao dudO-va yaoto.kahI p`jaatI kovaL %yaMacyaa naOsaiga-k vasaitsqaanaatca jagaU Saktat.p`aiNasaMga`halayao sava-ca p`aNyaMacao rxaNa k$ Sakt naahIt.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler