Marathi
USGS


vaYaa-vanao jalacaË (vaa^Tr saayakla) caalaU zovaNyaasa madt krtat.

vaYaa-vanao jalacaË (vaa^Tr saayakla)caalaU zovaNyaasa madt krtat.yaU.esa.jaIAa^laa^ijakla savho- yaMacyaa Anausaar ¸ “ jalacaË jao hayaD/a^laa^ijakla saayakla mhNaUna &at Aaho ¸ to BaUpRYzalagat ¸ BaUpRYzapasaUna ]Mcaavar AaiNa BaUpRYzaKalaI satt caalaNaarI paNyaacaI halacaala vaNa-na krto.”

jalacaËat vaYaa-vanaacaa sahBaaga Asatao tao Asaa ]%saja-na p`iËyaonao vaatavarNaatIla paNyaat vaaZ krNao(yaoqao p`kaSapakiËyaa haot Asatanaa paNaI baahor Taklao jaato).ho paNaI (Aaolaavaa) pavasaacao Zga tyaar krNyaat madt krto ¸Zga puna: paNaI vaYaa-vanaavar saaoDtat.A^maoJaa^nacyaa p`doSaat 50 – 80 % paNaI pyaa-varNaacyaa jalacaËat iTkUna rhato.

jaovhMa jaMgalao taoDlaI jaatat tovhMa¸vaatavarNaat jaaNaaro paNaI kmaI haoto AaiNa %yaamauLo pavasaacao p`maaNa kmaI hao}na kQaI kQaI duYkaL pDU Saktao.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler