MarathivaYaa-vanao maRdaQaUp kmaI krtat.

vaYaa-vanaatIla vaRxaMacaI AaiNa vanasptIMcaI mauLo maatIlaa Ga+ pkDUna zovaayalaa madt krtat.jaovhMa JaaDo taoDlaI jaatat tovhMa jamaInaIcao rxaNa krNaaro kahIca ]rt naahI AaiNa maatI pavasaanao pTkna vaahUna jaato.maatI vaahUna jaaNyaacyaa yaa p`iËyaolaa maRdaQaUp haoNao mhNatat. maatI paNyaabaraobar vaahUna naVMamaQyao jaato %yaanao maaSaManaa AaiNa maaNasaManaa samasyaa inamaa-Na haotat.

maaSaManaa ~asa haotao karNa paNaI ZgaaL (ApardSa-k) haoto AaiNa maaNasaManaa ~asa haotao karNa paNyaatIla GaaNaIcao p`maaNa vaaZlyaamauLo ]qaL jalamaagaa-va$na naavaa caalavaNao AvaGaD haoto. yaatca SaotkrI jamaInaIcaa varcaa maatIcaa qar GaalavaUna basatat jaao pIk vaaZNyaasaazI mah%vaacaa Asatao.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler