MarathivaYaa-vanao naYT ka kolaI jaat Aahot Æ

drvaYaI- vaYaa-vanaacaa nyaU jasaI-cyaa Aakaracaa Baaga taoDUna naYT kolaa jaatao. %yaa jaMgalaat rhat haoto to vaRxa AaiNa p`aNaI ektr martat ikMvaa %yaManaa dusaro jaMgala SaaoQaUna toqao Gar krNao Baaga Asato.

vaYaa-vanao naYT ka kolaI jaat Aahot Æ vaYaa-vanao naYT haoNyaalaa ikMvaa inava-naIkrNa haoNyaalaa maaNasaoca mau#ya%vaanao jabaabadar Aahot. maaNasao vaYaa-vanao Anaok karNaMamauLo kapUna Takt Aahot %yaa karNaMamaQyao KalaIla gaaoYTI samaaivaYT Aahot ¸
  1. 1.Gar baMaQaNyaasaazI tsaoca ivastva krNyaasaazI laakUD.
  2. 2.SaotI krNyaasaazI lahana va maaozI SaotjamaIna.
  3. 3.jyaManaa jagaNyaasaazI Anya kuzohI jaagaa naahI ASaa garIba kRYaIvalaMasaazI jamaIna.
  4. 4.janaavarManaa carNyaasaazI jamaIna.
  5. 5.rsto tyaar krNyaasaazI (jamaIna)

Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler