MarathivaYaa-vanaatIla laakDacao AaoMDko banavaNao AaiNa [maartI laakUD jamavaNao.

vaYaa-vanaMacyaa ivanaaSaacao mau#ya karNa mhNajao laakDacao AaoMDko banavaNyaacao kama. GargautI saamaana (fina-car)¸Garacaa tLBaaga AaiNa baMaQakama ASaa Anaok gaaoYTIMsaazI vaaprlao jaaNaaro Anaok p`karcao laakUD ho AiÍka¸AiSayaa AaiNa dixaNa Amaoirka yaoqaIla }YNakiTbaMQaIya jaMgalaMamaQaUnaca imaLivalao jaato.kahI p`karcao laakDI saamaana ivakt Gao}na saMyau@t saMsqaanao(Amaoirka)saar#yaa doSaatIla laaok ho vaYaa-vanaMacyaa ivanaaSaalaa ]GaDpNao hatBaar laavatat.

laakDacao AaoMDko banaivaNyaacao kama ASaa p`karo krta yao} Sakola jyaa mauLo pyaa-varNaacao nauksaana kmaI p`maaNaat hao[-la.vaYaa-vanaatIla AaoMDko banaivaNyaacao kama ho AitSaya ivaQvaMsak Aaho.maaozI JaaDo taoDlaI jaatat AaiNa jaMgalaatUna frpTt naolaI jaatat.p`vaoSaacao maaga- garIba SaotkrI laaokManaa jaMgalaacao Kaolavarcao Baaga SaotIsaazI Kulao k$na dotat.AiÍkot AaoMDko banivaNyaacao kama krNaaro kamagaar p`aoTIna saazI bahuQaa jaMgalaI saagautIvar AvalaMbaUna Asatat.to AnnaasaazI gaaoirlaa¸hrINa¸icaMpanJaI ASaa vanyajaIvaMacaI iSakar krtat.

saMSaaoQanaatUna Asao idsato kI (maaNasaMacaa)spSa- na Jaalaolyaa p`aqaimak vaYaa-vanaacyaa tulanaot jaoqao AaoMD@yaacao kama Jaalao Aaho ASaa vaYaa-vanaat p`aNyaMacyaa p`jaatI far kmaI idsatat. baroca vaYaa-vanaat rhaNaaro p`aNaI badlalaolyaa pyaa-varNaat jagaU Sakt naahIt.

[MQanaasaazI AaiNa baMaQakamaasaazI laakUD imaLivaNyaakrIta sqaainak laaok bahuQaa vaYaa-vanaavarca AvalaMbaUna Asatat.pUvaI-cyaa kaLat ASaa kamaMamauLo pirsaMsqaocao ivaSaoYa nauksaana haot nasao. maa~ Aajacyaa kaLat ijaqao laaoksaM#yaa jaast Asato ASaa Baagaat vaYaa-vanaatIla laakUD gaaoLa krNaa-yaa laaokMacaI kovaL saM#yaa doKIla far nauksaanakark hao} Sakto.]dahrNaaqa- maQya AiÍkot (vaa-nDa AaiNa kMagaao) inavaa-isatMacyaa CavaNyaMacyaa Baaovatalacyaa jaMgalaat¸kahI izkaNaI tr KraoKr sava-ca JaaDo kaZlaI gaolaI.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler