MarathivaYaa-vanaatIla SaotI

dr vaYaI- SaotI ]pyaaogaasaazI hjaarao maOla vaYaa-vanao naYT kolaI jaatat.daona mau#ya gaT jao vaYaa-vanaMacao SaotjamaInaI maQyao $pMatr krNyaasaazI jabaabadar Aahot to mhNajao garIba SaotkrI AaiNa mahanagarpailaka.jagaat Anaok izkaNacao garIba SaotkrI %yaMacyaa kuTMubaalaa Anna doNyaasaazI vaYaa-vanao saaf haoNyaavar AvalaMbaUna Asatat.]
SaotkIsaMsqaa pUvaI-paxaa jaast vaYaa-vanao saaf krt Aahot ¸ivaSaoYa k$na A^maoJaa^nacyaa p`doSaat ijaqao vaYaa-vanaacao maaozmaaozo p+o saaoyaabaInacyaa SaotIt $pMatrIt kolao jaat Aahot.kahI tj&Manaa Asaa ivaSvaasa vaaTtao kI ek idvasa dixaNa AmaoirkokDo SaotjamaInaIcao [tko xao~ Asaola kI to maQyapiScama Amaoirkocyaa xao~aSaI spQaa- krola.yaatIla bahutok SaotjamaIna hI A^maoJaa^nacyaa vaYaa-vanaMacyaa maaobadlyaat imaLalaolaI Asaola.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler