Marathi
Peru


vaYaa-vanaatIla paLIva pSaU

A^maoJaa^nacyaa p`doSaat gauro paLNyaasaazI jaMgala saaf krNao hoca vanaivanaaSaacao mau#ya karNa Aaho AaiNa ba`aiJala saQyaa gaaomaMasaacao ]%padna pUvaI-poxaa far jaast krt Aaho.KaVasaazI gauro paLt Asalao trI ¸ baroca jamaInamaalak %yaMacyaa tabyaatIla jamaIna vaaZvaNyaasaazI gaurMacaa vaapr krtat.kovaL jaMgalaacyaa eka Baagaavar gauro zovalyaasa jamaInamaalakalaa %yaa (jaMgalaacyaa) jamaInaIcao maalakI h@k imaLU Saktat.

Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler