MarathivaYaa-vanaat rsto banaivaNao

vaYaa-vanaat rsto AaiNa mahamaaga- banivaNyaacao kama sauQaarNaocaI far maaozI xao~o KulaI k$na doto. ba``aiJala maQyao garIba vasaahtvaasaI¸ vaRxa taoDNaaro AaiNa jamaIna maQyasqa yaManaI kolaolyaa T/ansa A^maoJaa^inayana mahamaagaa-mauLo jaMgalaacao far maaozo xao~ naYT Jaalao. AiÍkot vaRxa taoDNyaasaazI kolaolyaa rs%yaMamauLo GausaKaorManaa p`vaoSa imaLalaa AaiNa %yaManaI iSakar k$na vanya p`aNyaManaa Qaaoka ]%pnna kolaa va %yaManaa jaMgalaI maMasa vaa maMasaahar mhNaUna SahrvaasaIyaMakDo ivakUna Taklao.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler