MarathigarIbaIcaa vanaivanaaSaatIla sahBaaga

vanaivanaaSaat garIbaI far mah%vaacaa sahBaaga doto.vaYaa-vanao hI yaa ga`havarIla savaa-t garIba ASaa Baagaat AaZLtat. vaYaa-vanaat vaa %yaacyaa Aasapasa rhaNaaro laaok jagaNyaasaazI toqalyaaca pirsaMsqaovar AvalaMbaUna Asatat.to fLo va laakUD jamaa krtat ¸jaMgalaI janaavarMacaI iSakar k$na maMasa ivakayalaa zovatat¸AaiNa jyaManaa jaMgalaatlaa ]pyau@t maala baahor kaZayacaa Asatao ASaa vyaaparI saMsqaa %yaManaa pOsao dotat.

AapNa paScaa%ya doSaatIla laaok jyaa inavaDIcyaa saMQaIMba_la AaSvast Asatao %yaa yaa garIba ga`amaINa laaokManaa mauLIca laaBat naahIt.yaa garIba laaokManaa mahaivaValayaat iSaxaNa GaoNyaacaI¸ Aqavaa Da^@Tr¸ karKanyaatIla kamagaar ikMvaa saicava banaNyaacaI saMQaI ASaI kQaIca imaLt naahI.%yaManaI f@t %yaMacyaa saBaaovatIcyaa jamaInaIvar rhayacao AaiNa %yaManaa toqao jyaa garjaocyaa vastU saapDtIla %yaa vaaprayacyaa.%yaMacyaa garIbaIcaI ikMmat sava- jagaalaa¸ }YNa kiTbaMQaIya vaYaa-vanaMacyaa AaiNa vanyajaIvaMacyaa hanaIcyaa $panao VavaI laagato. yaa laaokMacyaa AavaSyakta pUNa- kolyaaKorIja vaYaa-vanaMacao rxaNa krNao Sa@ya naahI.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler