Marathi
Peru


AapNa vaYaa-vanaMacao rxaNa ksao k$ Saktao Æ

vaYaa-vanao far %vairtpNao naYT haot Aahot.ek caMagalaI baatmaI hI Aaho kI kahI laaok Asao Aahot jyaManaa vaYaa-vanaMacao rxaNa krNyaacaI [cCa Aaho.vaa[-T baatmaI hI Aaho kI vaYaa-vanaMacao rxaNa krNao [tko saaopo naahI.vaYaa-vanao AaiNa %yaatIla vanya p`aNaI saurixat rahUna tumacyaa maulaManaa to AavaDUna %yaMacaa AanaMd laaBaavaa yaasaazI Anaok laaokMacao eki~tpNao kolaolao pirEama AavaSyak Aahot.

vaYaa-vanaMacao AaiNa jara vyaapk sva$pat jagaacyaa pyaa-varNaacao rxaNa haoNyaasaazI kahI p`ya%na mhNajao TREES var jara laxya koMid`t krNao AavaSyak Aaho :
  1. 1. (T): pyaa-varNaacao mah%va AaiNa vaYaa-vanaManaa vaacavaNyaasaazI kaya madt krta yao[-la . yaacao [trManaa &ana Va.
  2. 2. (R): jaMgala taoDImauLo ijaqalyaa pirsaMsqaocao nauksaana Jaalao Aaho ASaa izkaNaI JaaDo laavaUna itqalyaa pirsaMsqaocaI punar-canaa kra.
  3. 3. (E): vaYaa-vanao AaiNa vanyajaIva yaManaa hanaI paohaocaNaar naahI ASaa p`karo jagaNyaasa laaokManaa p`ao%saahna Va.
  4. 4. (E): vaYaa-vanao AaiNa vanyajaIva yaManaa saMrxaNa doNyaasaazI ABayaarNyao sqaaipt kra.
  5. 5. (S): pyaa-varNaacaI hanaI kmaItkmaI hao[-la ASaa p`karo kaya- krNaa-yaa vyaaparI saMsqaanaa AaQaar Va.

Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler