MarathivaYaa-vanaMacao punava-sana krNao AaiNa maUL Avasqaolaa AaNaNa

vaYaa-vanaMacao saMrxaNa krNyaacaa p`ya%na krtManaa AapNa ho pNa baGaayalaa hvao kI durvasqaolaa AalaolaI jaMgalao prt sauisqatIlaa kSaI AaNata yaotIla.ek vaYaa-vana navyaanao laavata yaoNao ASa@ya Asalao trI kahI vaYaa-vanao taoDUna TaklyaanaMtr puna: barI hao} Saktat …ivaSaoYat: %yaManaa JaaDMacyaa laagavaDItUna kahI madt imaLalaI tr.kahI baabatIt AsaohI Sa@ya Aaho kI jaMgala naYT Jaalaolyaa jamaInaIvar sauQaarIt pwtInao SaotI kolaI tr javaLpasacyaa laaokManaa Anna ]plabQa hao[-la.%yaa laaokManaa Anna imaLalao kI ipko laavaNyaasaazI to jaMgalataoD krNaar naahIt.

saMSaaoQanaacaa ek AaSaadayak Baaga puratna samaajavyavasqaMakDo phatao jyaa ¸yauraopIyana laaok yaoNyaapUvaI- 15 vyaa Satkat ¸A^maoJaa^nacyaa vaYaa-vanaat rhat Asat.Asao idsato kI to laaok vaYaa-vanaacaI bahuQaa naapIk AsalaolaI jamaIna hI kaoLsaa AaiNa janaavarMacaI haDo vaap$na¸sauipk k$ Saklao.jamaInaIcaa djaa- sauQaa$na¸ jaMgalaivahIna Jaalaolao A^maoJaa^nacao ivaSaala Baaga SaotI krNyaasaazI vaaprta yaotIla.Asao kolyaanao vaYaa-vanaacyaa xao~avar Saot jamaInaIsaazI yaoNaara dbaava kmaI haoNyaasa madt hao[-la.yaapuZoo ¸ Tora p`oTa Asao mhNatat tI maatI vaap$na jaagaitk tapvaaZIcaa saamanaa krta yao[-la¸karNa tI (maatI) hirt gaRh pirNaama(ga`Ina ha}sa [fo@T) doNyaat mah%vaacaa vaayaU ¸ kaba-na Daya Aa^@saa[-D ¸ SaaoYaUna Gaoto.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler