Marathi
Madagascar


pyaa-varNaalaa [jaa haoNaar naahI ASaa p`karo jagaNyaasa laaokManaa p`ao%saahna doNao

%yaMacyaa Baaovatalacyaa jagaalaa kmaI [jaa hao[-la ASaa p`karo jagaNyaasa sava- laaokManaa ]
pyaa-varNaalaa madt krNyaasaazI maI kaya k$ Saktao Æ

vaYaa-vana Asalaolyaa doSaat Anaok Saas~& AaiNa saMGaTnaa¸pyaa-varNaacao kmaI nauksaana hao[-la¸ASaa p`karo jagaNyaasaazI sqaainak laaokManaa madt krt Aahot. kahI laaok yaa ivacaaralaa “sasTonaobala DovhlapmaoMT” mhNatat.ASaa sauQaarNaolaa ek ]i_YT Asato¸ to mhNajao laaokMacao jaIvana sauQaarayacao AaiNa %yaaca vaoLI pyaa-varNaacao rxaNahI krayacao.vaYaa-vanaat AaiNa %yaacyaa javaLpasa rhaNaa-yaa laaokMacyaa ]pjaIivakocyaa saaQanaat sauQaarNaa kolyaaKorIja, vanaMacao AaiNa vanyajaIvaMacao,rxaNa krNao far AvaGaD Aaho.saMrxaNa ho sqaainak laaokMacyaa ihtacao Asaola trca saava-jainak ]Vanao kaya- k$ SaktIla
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler