MarathivaYaa-vanao AaiNa vanyajaIva yaManaa saMrxaNa dotIla ASaI ]Vanao sqaaipt kra.

raYT/Iya ]VanaMasaarKI saMrixat xao~o tyaar krNao ha vaYaa-vanao AaiNa [tr pirsaMsqaa ([kaoisasTIma) yaMacyaa saMrxaNaacaa ]
Aaja ]Vanao jagaatIla Anaok saMkTga`st p`jaatIMcao saMrxaNa krtat.pMaDa saarKo p`aNaI kovaL saMrixat xao~atca saapDtat.

]Vanaacyaa vyavasqaapnaat sqaainak laaokMacaa sahBaaga GaoNao ha vaYaa-vanaMacyaa saMrxaNaacaa pirNaamakark maaga- Aaho.sqaainak laaokManaa jaMgalaacaI [tr kuNaahIpoxaa jaast maaihtI Asato AaiNa Anna¸ Aasara va svacC paNaI purvaNaarI ]pjaa} pirsaMsqaa mhNaUna %yaa jaMgalaacao rxaNa krNyaat %yaManaa rsa Asatao.saMSaaoQanaatUna Asao idsato kI kahI baabatIt sqaainak raKIva p`doSa ha raYT/Iya ]VanaMapoxaa A^maoJaa^namaQaIla vaYaa-vanaalaa KraoKr jaast caMagalao saMrxaNa do} Sakola.

vaYaa-vanao Asalaolyaa raYT/Macyaa Aqa-vyavasqaolaa ]VanaMakDUna madthI imaLU Sakto tI prdoSaI pya-TkManaa AakiYa-t k$na¸jao p`vaoSaSaulk dotat¸sqaainak jaMgala maaga-dSa-kalaa p`vaoSaSaulk dotat AaiNa Taoplyaa¸TI SaT- va maNyaMacaI kMkNao yaa saar#yaa hstklaakRtI ivakt Gaotat.
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler