Marathi

Uganda


pyaa-varNaalaa [jaa krt naahIt ASaa saMsqaManaa AaQaar Va

Aaja pyaa-varNaacaI kaLjaI Asalaolyaa Anaok vyaaparI saMsqaa Aahot.yaa saMsqaa punavaa-pr caË (rIsayai@Mlaga) ¸}jao-caa kmaI vaapr AaiNa [tr doSaMacyaa jatna krNyaacyaa p`ya%naManaa madt krNao ASaa maagaa-MnaI Baaovatalacyaa jagaavar haoNaara %yaMacaa p`Baava kmaI krNyaacao maaga- SaaoQatat. tumacyaa saarKo ]pBaao@ta AaiNa tumacao maata ipta ASaa saMsqaMacaa maala vaa saovaa ivakt Gao}na %yaManaa AaQaar dotIla tr pyaa-varNaacao klyaaNa hao[-la.

saMsqaa pyaa-varNaima~ Aahot ka – ho ksao AaoLKavao Æ
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler