Marathipirpya-Tna

pirpya-Tna hI pyaa-varNaacyaa dRYTInao jabaabadarI GaoNaarI sahla¸ ijaqao inasaga- AaiNa saMaskRitk AnauBava yaMacao mah%va jaaNalao jaato va AanaMd ]pBaaogalaa jaatao. Pairpya-Tnaanao pyaa-varNaavar (Gaatk) p`Baava pDayalaa nakao AaiNa sqaainak laaokMacyaa ihtat sahBaaga vhavaa .
Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler