Marathi
Panama.


GarI AapNa kaya k$ Sakta jyaanao pyaa-varNaalaa madt hao[-la Æ

pyaa-varNaavar pDNaara tumacaa p`Baava kmaI haoNyaasaazI tumhI GarI Anaok gaaoYTI k$ Sakta.
  1. 1.garja nasaola tovhMa idvao baMd kra.ivajaocao idvao jaLUna gaolao kI %yaMacyaa jaagaI AiQak }jaa-saxama idvao laavaa.
  2. 2.paNaI vaayaa GaalavaU naka.
  3. 3. (vastMUcaa)punavaa-pr kra. (rIsaayakla)
  4. 4.tumacyaa Aa[- vaiDlaManaa [Mqanasaxama vaahnao caalavaayalaa saMagaa¸AaiNa Gar jaast garma k$ nayao mhNaUna ]5.tumacao paLIva p`aNaI tumhalaa nakaosao Jaalyaasa %yaManaa haklaUna do} naka.eKada paLIvap`aNaI
ivakt GaoNyaapUvaI- tumhI %yaacaI kaLjaI Gyaayalaa tyaar Aahat yaacaI Ka~I kra.paLIva p`aNaI hI jabaabadarI Aaho. tumhI vaYaa-vanao vaacaivaNyaasaazI KalaIla gaaoYTIMnaI madt k$ Sakta.
  1. 1.vanya jaIvaMacyaa katDIpasaUna banaivalaolyaa vastU vaap$ naka.
  2. 2.jaMgalaatUna AaNalaolao ivalaxaNa paLIva p`aNaI ivakt Gao} naka.tumhI paLIva p`aNyaMacyaa dukanaat cavakSaI k$ Sakta kI eKada p`aNaI jaMgalaatUna pkDlaolaa Aaho kI baMQanaat janmalaolaa Aaho.baMQanaat janmalaolao p`aNaI ho %yaa (baMQanaacyaa) pyaa-varNaaSaI jaast maO~IpUNa- Asatat.
  3. 3.punavaa-pr (rIsaayakla) kolaolaa kagad vaapra.
  4. 4.[MDaonaoiSayaa¸malaoiSayaa¸ba`aiJala vaa AiÍka yaoqaUna Aalaolyaa laakDI vastU ¸yaa saRiYTima~ Asalaolyaa ivaËo%yaakDUna Aalaolyaa Aahot yaacaI Ka~I kolyaaiSavaaya¸ivakt Gao} naka. laakUD ho “vaYaa-vana-saurixat” Aaho ka Æ ho jaaNaUna GaoNyaacaa caMagalaa maaga- mhNajao - %yaavar ‘daKlaa-icanh’ Asaayalaa hvao.daKlaa icanhacao ek ]dahrNa mhNajao …… “ ef esa saI saiT-fa[D ” Aqaa-t\ laakUD naOsaiga-k s~aot saMaBaaLUna caalavalaolyaa jaMgalaatUna Aalaolao Aaho Asaa daKlaa .
  5. 5.vaYaa-vanaMacaa AaiNa %yaatIla vanaspit va p`aNaI yaMacaa jaast AByaasa kra. tumacyaa ima~Manaa va Aa[- vaiDlaManaa saMagaa – vaYaa-vanao ka mah%vaacaI Aahot.

Rhett A. Butler
doc | html | PDF\n

©2008 Rhett Butler