ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา


พื้นของป่าฝน

ใบไม้ที่ปกคลุมของป่าฝนทำให้พื้นดินมืดและชื้นเสมอ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีสีที่คงที่ แต่พื้นดินก็เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบที่มีความสัมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

พื้นป่าจะเป็นสถานที่เกิดการสลายตัว การสลายตัวเป็นขั้นตอนที่ย่อยสลาย เช่น เห็ด รา และจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าห็น จะทำลายพืชและสัตว์ และทำการรีไซเคิลวัตถุและสารอาหารที่จำเป็น

มีสัตว์ใหญ่มากมายซึ่งพบในป่าเขตร้อน บางอย่างเหล่านี้รวมถึงช้าง, สมเสร็จ, และเสือจากัวส์

Rainforest tree

Liana wrapped around a rainforest canopy tree

Borneo rainforest

Osa Peninsula rainforest

Rainforest in Chambura Gorge

Borneo rainforest

Tropical rainforest in the Osa Peninsula

Buttress roots of a canopy tree

Tropical rainforest in the Osa Peninsula

!--
Gunung Leuser rain forest

(Indonesia)-->

แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011