ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Mexico


อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ในป่าฝน

ทุกวันนี้คนป่าส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชุมชนหรือได้รับการฝึกฝนให้ล่าสัตว์และรวบรวม โดยอดีตที่ผ่านมา ป่าฝนเขตร้อนและบริเวณโดยรอบได้รับการสนับสนุนจากอารยธรรม ได้แก่ Mayas, Incas และ Aztecs กล่าวว่าเป็นการพัฒนาสังคมที่ซับซ้อนและมีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์

อารยธรรมอันยิ่งใหญ่ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเดียวกัน (การสูญเสียป่า,การกัดเซาะพังทลายของดิน,ประชากรมากเกิน, การขาดแคลนแหล่งน้ำ) สำหรับชาวเผ่า Maya ความเสียหายของสภาพแวดล้อมอาจทำให้เป็นสาเหตุของการล่มสลายRuins of Tikal protruding from the rainforest

Tikal

Tikal

Machu Picchu

Tikal

Tikal

Men's Pavilion at Wat Phou

Tikal

แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011