ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Mexico.


ป่าฝนช่วยสร้างความคงที่ของบรรยากาศ

ป่าฝนช่วยสร้างความคงที่ของบรรยากาศของโลกโดยการดูดซึมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากในชั้นบรรยากาศเชื่อว่ามีส่วนช่วยทำให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านภาวะโลกร้อน ดังนั้นป่าฝนจึงมีความสำคัญในภาวะโลกร้อน

ป่าฝนยังมีผลกระทบต่อสภาพอากาศในท้องถิ่นโดยสร้างและดูแลปริมาณน้ำฝนและอุณหภูมิแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011