ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเราป่าฝนช่วยรักษาวัฏจักรของน้ำ

ป่าในช่วยรักษาวัฏจักรของน้ำ ตามที่ทางธรณีวิทยาสหัฐได้ทำการสำรวจ “วัฏจักรของน้ำ เป็นที่รู้จักทางอุทกวิทยา ได้อธิบายถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องของน้ำทั้งด้านบน และด้านล่างของพื้นผิวโลก”

บทบาทของป่าฝนในวัฏจักรของน้ำคือการเพิ่มน้ำในบรรยากาศผ่านกระบวนการของการระเหย (โดยที่พวกเขาปล่อยน้ำจากใบของเขาระหว่างการสังเคราะห์แสง) ความชื้นนี้มีส่วนช่วยในการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งย้อนกลับไปยังป่าฝน ในป่าแอเมซอน 50-80% ของความชื้นยังคงอยู่ในวัฏจักรของน้ำของระบบนิเวศ

เมื่อป่าไม้ได้ถูกตัดลง ความชื้นก็จะน้อยลงในชั้นบรรยากาศและปริมาณน้ำฝนลดลงและบางครั้งน้ำไปสู่ความแห้งแล้งแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011