ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา


ป่าฝนช่วยลดการพังทลายของดิน

รากของต้นไม้และพรรณไม้ช่วยยึดเหนี่ยวดิน เมื่อต้นไม้ถูกตัดลงไม่มีอะไรอีกต่อไปที่จะปกป้องพื้นดินและดินจะล้างออกไปอย่างรวดเร็ว ขั้นตอนในการชะล้างออกไปเป็นที่รู้กันว่าเป็นการกัดเซาะ

ดินที่ถูกชะล้างลงไปในแม่น้ำก่อให้เกิดปัญหากับปลาและคน ปลาต้องทนกับสาเหตุที่น้ำกลายเป็นเมฆ ในขณะที่คนยังมีปัญหากับน้ำที่ตื้น เพราะจำนวนสิ่งสกปรกที่เพิ่มขึ้นในน้ำ ในขณะเดียวกันเกษตรกรก็สูญเสียหน้าดินที่มีความสำคัญในการปลูกพืชแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011