ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Borneo.


ทำไมเชื้อเพลิงชีวภาพจึงไม่ดีสำหรับป่าฝน?

เมื่อเร็วๆนี้มีจำนวนมากที่สนใจในการใช้พืชเป็นเชื้อเพลิงแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลเหมือนเช่นน้ำมันเบนซิน และดีเซลและมีส่วนช่วยลดภาวะก๊าซเรือนกระจก และโลกร้อน

เชื้อเพลิงจากพืชเหล่านี้ เราเรียกว่าเชื้อเพลิงชีวภาพ ตัวอย่างเช่นผลผลิตจากเกษตรกรรม มีสองประเภทหลักของเชื้อเพลิงชีวภาพ เอธานอลและไบโอดีเซล แน่นอนเอธานอลทำจากข้าวโพดและอ้อย ขณะที่ไบโอดีเซลทำจากผลของต้นปาล์ม (มากกว่าน้ำมันปาล์ม), ถั่วเหลือง และคาโนลา (เรียกอีกอย่างว่า rapeseed)

ในขณะที่เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรสามารถสร้างมลพิษได้น้อยลงและปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วไปในทางปฏิบัตินักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าบางอย่างจะก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เชื้อเพลิงชีวภาพอาจมีการทำร้ายคนจน เหตุผลคือทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่

ในขณะที่อาหารแบบดั้งเดิมใช้สำหรับการผลิตพลังงาน ก็มีความต้องการเพิ่มขึ่นสำหรับการปลูกพืชดังกล่าว แปลงให้เป็นราคาที่สูง ในขณะที่ราคาสูงขึ้นอาจเป็นผลดีเกษตรกรบางคนผู้ซึ่งได้รับเงินเพิ่มขึ้นสำหรับการปลูกพืชที่พวกเขาเติบโต ผู้บริโภคต้องจ่ายมากขึ้นสำหรับอาหารในประเทศยากจนซึ่งผู้คนมีเงินน้อยมากก็หมายความว่าหิวมาก ในปี 2007 และปี 2008 หลายประเทศได้ประท้วงและก่อความไม่สงบโดยคนที่ไม่สามารถจ่ายมากสำหรับอาหาร

ราคาที่สูงขึ้นของผลผลิตเป็นเหตุของปัญหาอื่นๆ ที่นำไปสู่ผลประโยชน์ของราคาที่สูงขึ้น เกษตรกรทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงที่ดินสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้ เกือบที่ดินทั้งหมดในอเมริกาเหนือและยุโรปได้ถูกใช้เป็นฟาร์ม เกษตรกรรมมีการขยายไปในพื้นที่เขตร้อน โดยเฉพาะในบราซิล และอินโดนีเซีย ยังคงมีพื้นที่ขนาดใหญ่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ปัญหาคือว่าบางส่วนของดินแดนนี้คลอบคลุมป่าฝนเขตร้อนด้วย เมื่อเกษตรกรตัดไม้ในป่าฝนสำหรับทำฟาร์มหรือปศุสัตว์ เมื่อต้นไม้ตายลงสิ่งที่ต้องตระหนักคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และภาวะก๊าซเรือนกระจกอื่นๆในบรรยากาศ (เช่นเดียวกับเมื่อเชื้อเพลิงฟอสซิลถูกเผาไหม้) ในอนาคตการทำลายของป่าฝนเขตร้อน ชนพื้นเมืองค่อยๆถูกออกและสัตว์ป่าถูกฆ่า ดังนั้นเชื้อเพลิงชีวภาพมีความนัยสำคัญต่อผลกระทบของสิ่งแวดล้อม

เชื้อเพลิงชีวภาพยังเป็นอันตรายน้อยกว่าอันอี่นๆ เมื่อปลูกพืชและปล่อยทิ้งพื้นที่เกษตรกรรมและในพื้นที่ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยระบบนิเวศน์ พวกเขาก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำเนื่องจากว่าปุ๋ยและสารกำจัดศัตรูพืชที่ไม่ได้ใช้เกินขนาด ในอนาคตรูปแบบใหม่ของเชื้อเพลิงชีวภาพจะผลิตน้อยและปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอาจจะช่วยสภาพแวดล้อม ตัวอย่างเช่นการใช้หญ้าพื้นเมืองในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศอเมริกาได้เสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าเชื้อเพลิงชีวภาพและสร้างมลพิษน้อยกว่าเอธานอลที่ใช้ข้าวโพด ในขณะเดียวกัน หญ้าเหล่านี้ก็สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและถ่ายเทออกไปกับน้ำแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011