ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Peru.


โคในป่าฝน

การขจัดปัญหาการเลี้ยงโค ที่ปล่อยเข้ามาเล็มหญ้า เป็นสาเหตุของการปลูกป่าในแอมะซอน และบราซิล เพราะขณะนี้ผลผลิตประเภทเนื้อได้มากกว่าแต่เดิม นอกจากนั้นยังเลี้ยงโคเพื่อเป็นอาหาร เจ้าของที่ดินมักจะใช้การขยายถือครอบครองที่ดิน โดยวิธีง่ายๆ ให้โคไปอยู่ในพื้นที่ของป่าฝน เจ้าของที่ดินก็สามารถได้รับสิทธิการเป็นเจ้าของที่แล้วแปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011