ป่าฝนเขตร้อน   |   Twitter
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา
Madagascar.


บทบาทของความยากไร้ในการตัดไม้ทำลายป่า

ความยากจนมีบทบาทสำคุญในการตัดไม้ทำลายป่า ในโลกของป่าฝนพบว่าเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดในโลก คนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงรอบป่าฝนและได้อาศัยพึ่งพาระบบนิเวศน์นี้เพื่อความอยู่รอดของพวกเขา เคาได้เก็บผลไม้และไม้ ล่าสัตว์เพื่อนำเนื้อมาเป็นอาหาร และได้รับเงินจากบริษัทฯซึ่งคัดเอาทรัพยกรออกมาจากพื้นที่ป่าฝน

ส่วนใหญ่คนยากจนในชนบทไม่ค่อยมีทางเลือกว่าเราจะอยู่ในประเทศตะวันตกถือว่ายินยอม คนเหล่านี้แทบไม่เคยเลือกที่จะไปวิทยาลัยหรือเป็นแพทย์ คนงานในโรงงาน หรือเลขานุการ เขาต้องอาศัยพื้นดินรอบๆเขาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสิ่งพวกเขาสามารถหา ความยากจนค่าใช้จ่ายของเขาทั้งหมดผ่านเป็นการสูญเสียป่าฝนเขตร้อนและสัตว์ป่า ปราศจากการจัดสรรคนป่าเหล่านี้ให้ปลอดภัยได้แปลเป็นภาษาไทย โดย ตวงพร เบนซ์

MONGABAY.COM

ป่าฝนเขตร้อน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่น ๆ
ติดต่อเรา
ป่าฝนเขตร้อน   |   ลิขสิทธิ์และกฏหมาย   |   ภาษาอังกฤษ   |   ภาษาอื่น ๆ   |   ติดต่อเรา© Rhett Butler 2011