Rừng mưa nhiệt đới


ĐÁY RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM

Lá của tầng vòm làm lớp đáy của rừng nhiệt đới ẩm tối và ẩm thấp. Tuy nhiên, mặc dù lúc nào cũng bị bao phủ bởi bóng cây, đáy rừng nhiệt đới ẩm là một phần quan trọng của hệ sinh thái của rừng.

Đáy rừng là nơi phân hủy diễn ra. Phân hủy là quá trình mà nấm và vi sinh ăn cùng chia nhỏ những động thực vật đã chết, giữ lại những dinh dưỡng và khoáng thể cần thiết.

Rất nhiều động vật lớn nhất trong rừng ẩm nhiệt đới được tìm thấy tại đáy rừng. Trong đó có voi, lợn rừng, và báo.


Rainforest tree

Liana wrapped around a rainforest canopy tree

Borneo rainforest

Osa Peninsula rainforest

Rainforest in Chambura Gorge

Borneo rainforest

Tropical rainforest in the Osa Peninsula

Buttress roots of a canopy tree

Tropical rainforest in the Osa Peninsula

!--
Gunung Leuser rain forest

(Indonesia)-->Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler