Rừng mưa nhiệt đới
Rhett


BẢN QUYỀN và LUẬT PHÁP

Sự đồng ý về việc sử dụng văn bản này miễn phí qua việc in ấn được cho phép, với điều kiện là mongabay.com được đề là nguồn.

Mongabay.com hướng tới việc tăng cường mối quan tâm đến động vật hoang dã và đất rừng tự nhiên cũng như các vấn đề về môi trường. Trừ khi được nhấn mạnh rằng những phần đề cập được viết bởi người khác, tất cả nội dung trên trang web này được viết bởi Rhett Butler.

Thông dịch trong tiếng Việt bởi Nguyễn Ngọc Khánh

Bản tiếng Anh của trang web cũng có thể được truy cập.
Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler