Rừng mưa nhiệt đới
Borneo


ĐỘNG VẬT CÓ VÚ TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI ẨM

Rừng nhiệt đới là nơi sống của rất nhiều loại động vật có vú, từ những loài nhỏ như chuột cáo đến voi rừng châu Phi. Trong khi các loài động vật họ mèo (hổ, báo, beo, và mèo rừng) và các loài linh trưởng (như khỉ và vượn) được biết đến nhiều nhất, hầu hết các loại động vật có vú đều nhỏ, hoạt động về đêm, và kín đáo. Dơi và các loài gặm nhấm là những loài có mặt nhiều nhất ở hầu hết các khu rừng nhiệt đới.RAINFOREST MAMMALS

(Costa Rica)Forest elephant heading toward the jungle in Loango National Park
(Gabon)


(Gabon)


(Indonesia)


(Malaysia)

Jaguar emerging from the Pantanal


Sloth; Peru
(Indonesia)

Capybara leaving water with a bird on its back
(Peru)


(Indonesia)


(Gabon)Borneo forest squirrel (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
(Indonesia)
(Gabon)

Capybara crossing a road

Black Howler Monkey (Alouatta pigra)

Brazilian Tapir (Tapirus terrestris) [juvenile]

Red duiker in the Bwindi rainforest
(Uganda)Margay (Leopardus wiedii)
(Belize)PROFILES
PRIMATES
 • Bolivian Gray Titi
 • Dusky Titi Monkey
 • Ebony Langur
 • Golden Lion Tamarin
 • Gorilla
 • Lemurs
 • Long-Tailed Macaque
 • Macaque
 • Orangutan
 • Proboscis Monkey
 • Squirrel Monkey
 • Wied's Tufted-Eared Marmoset
 • Woolly Monkey
 • CATS
 • Jaguar
 • Ocelot

  OTHERS
 • African Forest Buffalo
 • African Forest Buffalo
 • Agouti
 • Babirusa
 • Bat
 • Bearded Pig
 • Capybara
 • Coatimundi
 • Elephant
 • Giant Anteater
 • Giant River Otter
 • Malayan Tapir
 • Okapi
 • Sloth
 • Sumatra Rhino
 • Tapir
 • Wild Boar
 • Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

  ©2010 Rhett Butler