Rừng mưa nhiệt đới

The Scale-crested pygmy tyrant - Costa Rica.


CHIM Ở RỪNG NHIỆT ĐỚI

Rừng nhiệt đới là nơi trú ẩn của rất nhiều loại chim, bao gồm vẹt, hồng hoàng, chim tu căng, và các loài săn mồi như đại bàng, chim ưng, và kền kền.

Một số loài chim di cư sống ở trong rừng nhiệt đới vào mùa đông và trở lại những vùng mát hơn vào mùa xuân và mùa hè. Ví dụ như một số loài chim hót sống ở Hoa Kỳ vào mùa hè và trở lại Trung Mỹ cho đến tận Amazon vào mùa đông.


RAINFOREST BIRDS


Malachite Kingfisher (Alcedo cristata)

(Gabon)

Black-and-yellow Broadbill (Eurylaimus ochromalus)
Black-and-yellow Broadbill (Eurylaimus ochromalus)

(Malaysia)


Great Hornbill (Buceros bicornis)Short-tailed Nighthawk (Lurocalis semitorquatus)

(Costa Rica)

Pair of Rufous Motmot (Baryphthengus martii) following a column of army ants
Pair of Rufous Motmot (Baryphthengus martii) following a column of army ants

(Costa Rica)


Gray-winged Trumpeters (Psophia crepitans)

(Suriname)

Chestnut Eared Aracari (Pteroglossus castanotis)
Chestnut Eared Aracari (Pteroglossus castanotis)
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


Lorikeet


Black-headed trogon (Trogon melanocephalus)
Black-headed trogon (Trogon melanocephalus)

(Costa Rica)

Scarlet macaw (Ara macao) headshot
Scarlet macaw (Ara macao) headshot
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


Double wattled Cassowary (Casuarius casuarius)


Harpy eagle
Harpy eagle

(Belize)


Green macaw


Swainson's Toucan (Ramphastos swainsonii)Green Parrot; Honduras

Keel-billed Toucan (Ramphastos salfuratus)
Keel-billed Toucan (Ramphastos salfuratus)

(Belize)


Blue and yellow macaw (Ara ararauna)

Blue-and-yellow macaws (Ara ararauna); Yellow-crowned parrots (Amazona ochrocephala); and Scarlet macaws feeding on clay
Blue-and-yellow macaws (Ara ararauna); Yellow-crowned parrots (Amazona ochrocephala); and Scarlet macaws feeding on clay
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


Golden-neck Cassowary (Casuarius unappendiculatus)Pesquet's ParrotHarpy Eagle at Summit Park
(pan02-1934)


Blue and Gold Macaw (Ara ararauna)


Hyacinth Macaw (Anodorhynchus hyacinthinus)
Hyacinth Macaw (Anodorhynchus hyacinthinus)

(Brazil)

Harpy eagle (Harpia harpyja)
Harpy eagle (Harpia harpyja)

(Belize)

Blue-and-yellow macaws flying toward clay lick
Blue-and-yellow macaws flying toward clay lick
Location: Tambopata rainforest

(Peru)

Red-and-green macaw in flight
Red-and-green macaw in flight
Location: Tambopata rainforest

(Peru)


HornbillHatchling parrot at rehabilitation center


Spectacled Owl (Pulsatrix perspicillata) with a bird in its mouth
Spectacled Owl (Pulsatrix perspicillata) with a bird in its mouth

(Belize)

Black-backed Kingfisher (Ceyx erithacus)
Black-backed Kingfisher (Ceyx erithacus)

(Malaysia)PROFILES

 • African Grey Parrot
 • Asian Pied Hornbill
 • Black Capped Lory
 • Blue And Gold Macaw
 • Concave-Casqued Hornbill
 • Double Wattled Cassowary
 • Fiery-Billed Aracari
 • Golden-Neck Cassowary
 • Great Blue Turaco
 • Hyacinth Macaw
 • Malachite Kingfisher
 • Milky Stork
 • Motmot
 • Nicobar Pigeon
 • Parrot
 • Peacock
 • Rainbow Lorikeet
 • Red Lorikeet
 • Rhinoceros Hornbill
 • Scarlet Ibis
 • Scarlet Macaw
 • Swainson's Toucan
 • Toucan
 • Western Crowned Pigeon
 • Wreathed Hornbill
 • Yellow-Crested Cockatoo
 • Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

  ©2010 Rhett Butler