Rừng mưa nhiệt đới


CÁ Ở RỪNG NHIỆT ĐỚI

Nước ở rừng nhiệt đới – bao gồm sông, lạch, hồ, và đầm lầy – là ngôi nhà của hầu hết các loài cá nước ngọt. Vùng trũng Amazon nói riêng có hơn 3000 loài được biết đến và có thể bằng số lượng như vậy những loài chưa được phân loại.

Rất nhiều loài cá nhiệt đới trong bể cá nước ngọt có nguồn gốc ở rừng nhiệt đới. Cá như cá thần tiên, cá hồng đăng, cá đĩa, và các loài cá ăn tảo sống ở các khu rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ, trong khi cá thiểm điện, cá gourami, cá trọi Thái, và cá Betta sống ở châu Á.
Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler