Rừng mưa nhiệt đới
Costa Rica


CÁC LOÀI SÂU BỌ TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI

Hầu hết các loài động vật được thấy trong rừng nhiệt đới là các loài sâu bọ. Khoảng một phần tư các loài động vật đã được đặt tên và miêu tả bởi các nhà khoa học là bọ cánh cứng. Độ khoảng 500,000 các loại bọ cánh cứng được biết là chúng tồn tại.Moth on the underside of a leaf caught by the sun
Moth on the underside of a leaf caught by the sun

(Costa Rica)

Multicolored leafhopper insect
Multicolored leafhopper insect

(Costa Rica)

Blue, yellow, and orange insect
Blue, yellow, and orange insect

(Costa Rica)


Yellow and black swallowtail butterfly

(Costa Rica)


Sleeping blue morpho butterfly

(Costa Rica)


Giant brown Long-horned Beetle (Callipogon lemoinei) (family Cerambycidae, subfamily Prioninae) with off-white markings

(Costa Rica)


Transparent moth

(Costa Rica)


Orange; yellow; and black butterfly

(Costa Rica)

Elongated blue and orange insect
Elongated blue and orange insect

(Malaysia)

Spotted tiger beetle (Cicindela aurulenta)
Spotted tiger beetle (Cicindela aurulenta)

(Malaysia)

Red; orange; white; black
Red; orange; white; black

(Malaysia)


Orange and black insect (planthopper?)

(Suriname)


Leaf-mimicking praying mantis

(Suriname)


Leaf-mimicking praying mantis

(Suriname)


Hot pink and turquoise insect

(Suriname)


Leaf-mimicking insect

(Suriname)

Blue-eyed dragonfly
Blue-eyed dragonfly

(Brazil)

Fury white planthopper
Fury white planthopper

(Brazil)

Turquoise-headed black flying insect
Turquoise-headed black flying insect

(Brazil)

Red-eyed dragonfly
Red-eyed dragonfly

(Brazil)

Red-eyed dragonfly
Red-eyed dragonfly

(Brazil)


Red insect


Red; black; and white butterfly


Transparent butterfly of the Nymphalidae family (Subfamily Satyrinae)


Black; blue; and orange butterfly in Colombia


Poisonous caterpillar displaying its neon green but venemous spines


Black; orange; and light blue butterfly on a Heliconia leaf

Blue and green butterfly
Blue and green butterfly

(Gabon)

Brachydiplax dragonfly on blade of grass (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Brachydiplax dragonfly on blade of grass

(Indonesia)

Yellow-; green-; and orange-spotted butterfly in leaf litter (Kalimantan; Borneo (Indonesian Borneo))
Yellow-; green-; and orange-spotted butterfly in leaf litter

(Indonesia)


Red grasshawk dragonflyBlue-eyed butterfly

(Indonesia)

Postman butterfly, Heliconius erato or melpomene (blue form)
Postman butterfly, Heliconius erato or melpomene (blue form)

(Brazil)


Leaf insectMothLeaf-mimicking treehopperOrange and blue planthopperA katydid in Malaysia with a red head; black body; yellow winds; and black and yellow legs

(Malaysia)


Close up on leaf insect

(Malaysia)


Colorful butterflies feeding on minerals on a river beach

(Malaysia)


Metallic green; yellow; and copper colored beetle

(Malaysia)


Black caterpillar with off-white stripes; yellow spines; and orange antenna
(pan01-0777)


Iguazu Butterflies; BrazilGrasshopper; HondurasMoth; HondurasMoth; Honduras


Owl butterfly (Caligo idomeneus)
Owl butterfly (Caligo idomeneus)

(Peru)


Swarms of lake flies in a garden near Lake Victoria

(Uganda)


Black and yellow butterfly

(Uganda)PROFILES

 • Archduke Butterfly
 • Beetles
 • Butterflies
 • Clear-Winged Butterfly
 • Dragonfly
 • Dung Beetle
 • Owl Butterfly
 • Pill Millipede
 • Praying Mantis • Rừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

  ©2010 Rhett Butler