Rừng mưa nhiệt đới
Mexico


NHỮNG NỀN VĂN MINH VĨ ĐẠI TRONG RỪNG NHIỆT ĐỚI

Hiện tại hầu hết những người di cư trong rừng sống ở nhũng khu định cư nhỏ hoặc hoặc có lối sống quẩn thể và du mục. Trong quá khứ, rừng ẩm nhiệt đới và những khu vực xung quanh tạo điều kiện cho sự phát triển của rất nhiều nền văn minh như người Mayas, người Incas, và người Aztecs. Những nền văn minh này có tổ chức xã hội phức tạp và có đóng góp quan trọng cho sự phát triển khoa học của loài người.

Những nền văn minh vĩ đại này phải đối mặt với những vấn đề môi trường mà chúng ta phải đối mặt ngày nay như nạn phá rừng bừa bãi, lở đất, thừa dân số, thiếu nước. Như đối với người Maya, thiệt hại về môi trường quá tồi tệ đến mức nền văn minh của họ bị diệt vong.
Ruins of Tikal protruding from the rainforest

Tikal

Tikal

Machu Picchu

Tikal

Tikal

Men's Pavilion at Wat Phou

TikalRừng mưa nhiệt đới | PDF | Bản Quyền Và Luật Pháp | Nguyễn Ngọc Khánh | Chụp ảnh | English | Các ngôn ngữ khác | email

©2010 Rhett Butler